دانلود پایان نامه ارشد رشته پزشکی : بررسی فراوانی ژنهای HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری

با عنوان : مطالعه فراوانی ژنهای HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

((پایان نامه کارشناسی ارشد))

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه فراوانی ژنهای HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5آذر گرگان سال 1391

 استاد راهنما: دکتر رامین آذرهوش

استاد مشاور: دکتر فرقانی فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

فصل اول

كليات                                                                                                               صفحه

مقدمه                                                                                                       6

  • تاريخچه كشف هليكوباكتر پيلوري                                                    8
  • تاكسونومي طبقه بندي                                                                 11

1-2-1 گونه هاي هليكوباكتر                                                                   13

1-2-1-1 هليكو باكترهاي معدي                                                              14

1-2-1-2 هليكو باكترهاي روده اي                                                             14          

1-3 اختصاصات ميكروبيولوژي هليكو باكتر پيلوري                                           18

1-3-1 مورفولوژي                                                                               19

1-3-2 ساختمان ژنتيكي                                                                       20

1-3-3 فيزيولوژي و متابوليسم                                                                21

1-3-4 ساختار ديواره سلولي                                                                   22

1-3-4-1 ساختار پپتيدو گليكان                                                               23

1-3-4-2 غشاي خارجي                                                                        23

1-3-5 ساختار آنتي ژنيك                                                                       23

1-4 جايگاه هليكو باكتر پيلوري                                                                 24

1-5 كلونيزاسيون هليكو باكتر پيلوري                                                         25

1-5-1-1 لكتين هاي (هماگلوتينين) سياليك اسيد                                         26  

1-5-1-2 ادهزين هاي متصل شونده به Lewis b                                        27

1-5-1-3 آدهزين هاي متصل شونده به ليپيد و سولفات                                   28

1-5-1-4 تأثیر لييپو پلي ساكاريد در چسبندگي                                           28

1-5-1-5 تأثیر HSPs هليكو باكتر پيلوري در چسبندگي                                      28

1-5-1-6 تأثیر OMPs در چسبندگي                                                             28

1-5-1-5 تأثیر (neutrophil – activating protein) NapA در چسبندگي               29

1-6 فاكتورهاي بيماريزا                                                                                31

1-6-1 اوره آز                                                                                         31

1-6-2 لييپو پلي ساكاريد و تأثیر آن در بيماريزاي                                                 32

1-6-3 پروتئين (cytotoxinn – associated gene) CagA                             32

1-6-4 تأثیر CagA در سرطانزايي معدي                                                         32

1-6-5 VacA (سيتوتوكسين واكوئله كننده)                                                     33

1-6-6 IceA                                                                                         34

1-6-7 تأثیر حركت و شكل مارپيچي باكتري در بيماريزايي                                     34

1-6-8 ساير آنزيم هاي هليكو باكتر پيلوري                                                      35

1-6-8-1 كاتالاز                                                                                     35

1-6-8-2 فسفوليپاز                                                                                 35

1-6-8-3 پروتئاز                                                                                  35

1-6-9 جذب آهن                                                                                 36

1-7 مكانيسم بيماريزايي                                                                          37

1-8-ايمني زايي توسط هليكو باكتر پيلوري                                                     40

1-9 تظاهرات باليني                                                                               41

1-10 ارتباط بيماريهاي مختلف هليكو باكتر پيلوري                                           44

1-10-1 بيماري هاي عروق قلبي                                                               44

1-10-2 كم خوني فقر آهن                                                                     44

1-10-3 سرطان حنجره                                                                       45

1-11 تشخيص                                                                                 45

1-11-1 روش تهاجمي (Invasive)                                                       46

1-11-2 غير تهاجمي (Non-Invasive)                                                 50

فصل دوم

مواد مورد نياز و روش كار

2-1 جامعه مورد مطالعه                                                                       54

2-2 مواد مصرفي و روش انجام آزمايش                                                    55

2-2-2 مراحل جمع آوری بیوپسی های معده                                            55

1-2-3 استخراج DNA از بیوپسی های معده                                             57              

2-2-4 مطالعه ژن های hpa A,babA2 ,hsp 70 با روش مولکولی PCR         59

فصل سوم

نتايج                                                                                           66

فصل چهارم

بحث                                                                                         75

نتيجه گيري                                                                                 79

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پيشنهادات                                                                                 79

منابع                                                                                      80

اختصار انگليسي

چکیده

مقدمه:

هليكو باكتر پيلوري از مهمترین پاتوزن های معده در بشر می باشد. ژن هاي BabA2 Hpa HsP, در اتصال به سلولهای اپیتلیال معده و بیماریزایی باکتری ضروری می باشند.ميزان فراواني اين ژن ها در مناطق جغرافيايي مختلف متفاوت می باشد. هدف از اين مطالعه ارزیابی فراوانی ژن هايBabA2 ، Hsp Hpa در ايزوله هاي هليكو باكتر پيلوري جدا شده از بيوپسي هاي معده و ارتباط آنها با گاستريت، اولسر و سرطان معده صورت گرفت.

روش بررسي:

نمونه بيوپسي معده توسط متخصص گوارش از بيماران مبتلا به اختلالات گوارشی گرفته شده

ویك نمونه به مقصود انجام تست اور ه آز و مطالعه هیستو پاتولوژی و نمونه دیگر به مقصود استخراجDNA به آزمايشگاه ارسال گردید. پس از استخراجDNA فراوانی ژن هاي Hpa,BabA2، Hpa با بهره گیری از پرايمرهاي اختصاصي آنها وروش مولکولی PCR بررسي شدند.

يافته ها:

در بين 80 بيمار آلوده به هليكو باكتر پيلوري، 36 بيمار دچار گاستريت، 18 بيمار دچار سرطان معده، و 26 بيمار دچار زخم معده بودند واز 80 نمونه بيوپسي معده مورد بررسي، 51 نمونه (63%) از نظر ژن مثبت بودند. فراواني ژن   BabA2 در هلیکو باکتر پیلوری جدا شده از بیوپسی بیماران در سرطان معده (8/13%) و در گاستريت (2/26%) و زخم معده (8/23%) بود.و همچنین 49نمونه (61%) از نظرژن Hsp مثبت بودند. 49نمونه (61%) از نظرژن Hsp مثبت بودند. فراواني ژن Hsp در هلیکو باکترپیلوری جدا شده از بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان معده (10%)، مبتلا به گاستريت (2/26%) و مبتلا به زخم معده (25%) بوده می باشد 49نمونه (61%) از نظرژن Hsp مثبت بودند. فراواني ژن Hsp در هلیکو باکترپیلوری جدا شده از بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان معده (10%)، مبتلا به گاستريت (2/26%) و مبتلا به زخم معده (25%) بوده می باشد بیماران

مبتلا به سرطان معده (10%)، مبتلا به گاستريت (2/26%) و مبتلا به زخم معده (25%) بوده می باشد همچنین 57 نمونه (2/71%) از نظر ژن Hpaمثبت بودند. فراوانی ژن Hpa درهلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان معده (12%) و مبتلا به گاستریت (31%) وزخم معده (5/27%) بوده می باشد .ا رتباط معنی داری بین حضور این ژن ها و نوع پاتولوژی معده نظاره نشد.(p>0/05 )

نتیجه گیری:

در این مطالعه فراواني ژن های babA2, hpa و hsp در نمونه هاي زخم معده و گاستریت بيشتر بود. و لی ارتباط معني دار آماری بين حضور ژن ها و نوع پاتولوژی ناشي از هليكو باكتر پيلوري نظاره نشد. علت تفاوت فراوانی این ژن ها در مطالعات مختلف می تواند ناشی از تفاوت در تنوع جغرافیایی یا بهره گیری از پرایمر های مختلف جهت ردیابی این ژن ها باشد.

واژه هاي كليدي:

هليكو باكتر پيلوري، ژنBabA2 ، ژن Hpa, ژن Hsp زخم پپتیک , سرطان معده

 مقدمه:

هليكو باكتر پيلوري يك باسيل گرم منفي ميكرو آئروفيل می باشد . زيستگاه اصلي باكتري مخاط معده بشر می باشد كه در زير لايه موكوسي جايگزين مي گردد. معمولي ترين عفونت هاي باكتريايي در جهان می باشد، مطالعات اپيد ميو لوژيك نشان داده می باشد كه نزديك به نيمي از جمعيت و اكثريت مردم كشورهاي در حال توسعه با اين باكتري آلوده شده اند. بشر مخزن اوليه طبيعي عفونت هليكو باكتر پيلوري می باشد كه اکثرا از راه مدفوعي – دهاني، دهاني – دهاني و يا از طريق مصرف آب آشاميدني يا سبزيجات آلوده انتقال مي يابد.

آلودگي با اين باكتري در بين جمعيت انساني بسيار گسترده می باشد، مشخص شده كه تأثیر مهمي را در بيماريزايي ناحيه گوارشي، در بيماريهايي از قبيل: زخم معده، زخم دئودونال، لنفوم مخاط معده در ارتباط با بافت لنفوئيد، و سرطان انتهاي معده ايفا مي كند، بطوري كه باعث 95% التهاب مزمن معده، 70-80% بیماریهای گاسترودئونال و نيز ايجاد سرطان معده مي کند. عفونت مزمن هليكو باكتر پيلوري ممكن می باشد همراه با گاستريت مزمن، بيماري هاي پپتيك اولسر، آدنو كارسينوماي معده باشد.(11و14 )بررسي هاي اخير نشان مي دهد كه افراد مبتلا به عفونت ناشي از هليكو باكتر پيلوري آمادگي بالايي براي ابتلاء به لنفوم بافت لنفاوي مخاط گوارش (MALTOMA) Mucosal Associated Lymphoid Tissoue و آدنو كارسينوماي ديستال داشته و نيز تمام بيماران مبتلا به زخم ناحيه دئودنال مبتلا به گاستريت ناشي از هليكو باكتر پيلوري بوده به طوري كه پس از درمان عفونت هليكو باكتر پيلوري زخم بهبود مي يابد.(12)

نتايج چاپ گردیده توسط سازمان بهداشت جهاني به گونه پيوسته نشان مي دهد كه تقريبا 50 درصد بزرگسالان در كشورهاي توسعه يافته و تقريبا 90 درصد بزرگسالان در كشورهاي در حال توسعه آلوده به هليكو باكتر پیلوری بوده و در اغلب موارد، اين افراد هيچ گونه علايم باليني را از خود نشان نمي دهند از اين رو در يك فرد آلوده به هليكو باكتر پيلوري ممكن می باشد بروز بيماري

سالها پس از شروع آلودگي ايجاد شده و تا آن وقت ميكروب در معده فرد آلوده بدون ايجاد علامت مستقر باشد.(13)

حضور هليكو باكتر پيلوري در بافت معده سبب تحريك سيستم ايمني و توليد آنتي بادي عليه باكتري ميشود كه با بهره گیری از تست هاي سرولوژيك و روش مولکولی PCR (Polimerase Chain Reaction)قابل تشخيص بوده و نمايانگر عفونت در فرد مي باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فاكتورهاي ويرولانس متعددي مانند آنتي ژن هاي مربوط به پروتئين هاي ترشحي در بيماريزايي هليكو باكتر پيلوري دخالت دارند. اين آنتي ژن ها شامل:

اوره آز، هماگلوتينين، LPs ، پروتئين CagA ، سيتو توكسين واكوئوله كننده به نام Vac و همچنين فاكتورهاي بيماريزاي ديگري مانند فلاژل و پروتئين هاي غشا خارجي وپروتئین های شوک حرارتی یا HSP هم دخالت دارند كه مانند عوامل آنتي ژنيك به شمار مي آيند.( 17و7)

فاكتورهاي بيماريزايي OMPو HSP هليكو باكتر پيلوري قادر به نفوذ در لايه هاي چسبنده مخاطي معده مي باشند و باعث تخريب سلولهاي اپيتليال معده و اولسراسيون موكوزال معده مي شوند و نتيجه آن تعديل سيستم ايمني ميزبان مي باشد.(14 و15)

پروتئين هاي غشاء خارجي (OMP) شامل:

(Heat shock) 70 و HsP 60 ، (H.Pylori agglutinin)HPaA و A-E HoPs و HoPZ و AoB Alp و BabA و (Proteins) LPs و Nap (in)mu gastric for adhesion) LPs و antigen LPsO و Core

و پروتئين هاي 63 و 61 ، 25 ، 6 ، 19 كيلو دالتوني و گيرنده هاي سلولي لوئين b، N استيلنوراسينيل لاكتوز (سياليك اسيد)، لاكتوزيل سر اسيد سولفات، لامينين، لوئيس X ، مويسن، هپاران سولفات و ديگر پلي ساكاريدهاي سولفاته، فسفاتيديل اتانول امين، گانگليوتري اسيل سراميد، بتا اينتگرين.(3و18)

پروتئين HSP فراوان ترين پروتئين سلولي می باشد و جزء عوامل پاتولوژيك و استرس هاي فيزيولوژيك محسوب مي گردد. پروتئين هاي شوك حرارتي (Heat shock proteins) در هدايت و عرضه آنتي ژن ها از طريق MHC كلاس I و القاي پاسخ سلولهاي تأثیر مهمي دارند. امروزه اين تأثیر HSP ها به عنوان ماركري مناسب براي تهيه واكسن هاي ضد سرطان مورد بهره گیری قرار مي گيرد.

پروتئينHSP به‌عنوان چاپرون‌هاي مولكولي در فرآيندهاي تجمع‌وانتقال پپتيدها و پردازش آنتي‌ژن‌ها تحت شرايط فيزيولوژي تأثیر دارد. اين ادهزين‌هاي هليكو باكتر پيلوري به عنوان يك ماركر مولكولي در تشخيصHpylori به‌كار مي‌رود. (19و3)

ژن‌هايA hpa،           2 babA، hsp70پروتئين‌هايي را كد مي‌كنندكه بيماريزايي باكتري‌رابا افزايش توليد سيتوتوكسين و افزايش چسبندگی درسلول ميزبان تسهيل مي‌كنند. حضور اين ژن ها، پيامدهاي كلينيكي شديدي را در بيماران گاسترودئودنال و ديسپپسي ايجاد مي كند. (3و7و10و8)

  • تاريخچه كشف هليكو باكتر پيلوري:

براي اولين بار در سال 1893 وجود ارگانيسم هاي مارپيچي كلونيزه شده در مخاط معده سگ هاي سالم توسط Bizzozero در ايتاليا گزارش گردید ولي اولين مورد انساني آن بيش از 20 سال بعد، در سال 1906 توسط Krienits گزارش گرديد (97). در سال 1975، Steer با يك مطالعه وسيع روي نمونه هاي بيوپسي مبتلايان به زخم معده، وجود اين باكتريها در روي سلولها اپتليوم معده اثبات نمود(20)

تعداد صفحه :94

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :    

 ———-        [email protected]