دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد :بررسی نقش آموزشهای کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات تهران

پايان‏ نامه‌ی كارشناسي ارشد رشته توسعه روستایی(M.Sc)

 

عنوان:

مطالعه تأثیر آموزشهای کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان

استاد راهنما:

سید جمال فرج اله حسینی

استاد مشاور:

 فرهاد لشگرآرا

سال تحصیلی

91-1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            صفحه

 

چکیده 1
فصل اول: طرح مسئله (کلیات پژوهش )  
1-1- مقدمه 2
1-2-بيان مسئله 3
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق 6
1-4- اهداف تحقيق 11
1-5- محدوده هاي تحقيق

1-5-1- محدوده موضوعی

1-5-2- محدوده مکانی

1-5-3- محدوده زمانی

 

11

11

13

1-6- محدوديت هاي تحقيق 13
1-7- تعاريف واژگان

1-7-1. آموزش کارآفرینی

1-7-2. اشتغال

1-7-3. بخش کشاورزی استان اصفهان

14

14

15

15

فصل دوم : مروري بر ادبيات موضوع

مقدمه

 

16

بخش اول: ادبيات نظري

2-1-        کارآفرینی

2-2-        كارآفريني در جهان

2-3-        كارآفريني در ايران

2-4-        آموزش کارآفرینی

 

16

17

19

20

 

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            صفحه

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید