فرمت word : پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به” خسارت افت ارزش اتومبیل “

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به” خسارت افت ارزش اتومبیل “

استاد راهنما:

دکتر بهنام حبیبی درگاه

تاریخ دفاع :

پاییز1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

  عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه:………………………………………………………………………………………………

  • اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………
  • سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………
  • پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………..
  • فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………
  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………..
  • اهداف مشخص پژوهش
  • روش شناسی پژوهش
  • روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………….
  • جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل اول –کلیات پژوهش

1-1-مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-مبانی نظری قراردادهای بیمه …………………………………………………………………………………………………

3-1-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل………………………………………………………………………………………………

4-1-بیمه در فقه اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………

5-1-عقود معینه در قانون مدنی ایران …………………………………………………………………………………………………..

6-1-حقوق قرارداد ها………………………………………………………………………………………………………………………

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

فصل دومخسارت افت ارزش خودرو

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مفهوم خسارت افت ارزش خودرو………………………………………………………………………………………………………………………….

خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

خسارت كلي در بيمه بدنه …………………………………………………………………………………………………………………………….

خسارت جزئی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

خسارت افت ارزش خودرو………………………………………………………………………………………………………………………….

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث ………………………………………………………………………………………………

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو …………………………………………………………………………………….

آیین نامه شماره 53………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مطالعه فقهی  و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو………………………………………………………………………………………..

الف -مطالعه فقهی…………………………………………………………………………………………………………………………………

ب -مطالعه حقوقی خسارت افت ارزش خودرو…………………………………………………………………………………………..

علت های  عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه …………………………………………………………

علت های و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو……………………

1-علت های فقهی…………………………………………………………………………………………………………………………………

2-علت های حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره 53………………………………………………………..

مطالعه وآزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

  فصل سوم – مطالعه فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو…………………………………………………………………………………..

تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل………………………………………………………………………………………………………

تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل……………………………………………………………………………………………………….

تخلف بیمه گذار از پرداخت …………………………………………………………………………………………………………………………………….

الف-عدم توانایی در پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………

ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد……………………………………………………………………………………………………………………

برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه ………………………………………………………………………………………..

الف-تخلف عدم پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ……………………………………………………………………………………………………………………….

ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه …………………………………………………………………………………………..

شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه ……………………………………………………………………………………..

الف –رضایی بودن قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ب –عینی بودن قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه…………………………………………………………………………………………………………………

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………………………….

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه …………………………………………………………………………………………………………………………..

مطالعه و آزمون فرصیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

فصل چهارم- مطالعه مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه

مفاد  والزامات ماده 1قانون بیمه ………………………………………………………..

مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه ……………………………

مفاد و الزامات ماده8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه  …………………………….

مفاد بند 7ماده 5آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه ………………………………….

مطالعه حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی………………………

مطالعه وآزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………..

 

نتیجه و پیشنهادها

نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………..

منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

چکیده

هدف اصلی این مقاله مطالعه فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.دراین پژوهش با مطالعه نظریه های موجود به اظهار ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و کوشش میشود  بیمه بدنه از منظر حقوقی مطالعه شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد گردد. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال پژوهش جامعی صورت نگرفته می باشد .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و معضلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این پژوهش جای گرفته می باشد .

روش پژوهش بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ،  جامعه آماری  شرکت سهامی بیمه ایران می باشد  بر اساس اهداف و سوالات پژوهش سه فرضیه مطرح شده و پس از مطالعه های لازم  و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی پژوهش نتایج زیر بدست آمده می باشد که عبارتند از: 1- خسارت افت ارزش خودرو با در نظر داشتن قاعده فقهی لاضرر و ماده 19 قانون بیمه قابل پرداخت می باشد.2- با در نظر داشتن لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد.3- مغایرت بند 7 ماده 5 و همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایی شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده 1و 19 قانون بیمه مشخص گردید. با بهره گیری از نتایج بدست آمده از مطالعه جامع و اثبات فرضیه های پژوهش  پیشنهاداتی ارائه شده می باشد .این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد بهره گیری قرار گیرد .

کلمات کلیدی:

خسارت افت ارزش خودرو- آیین نامه اجرائی- قرارداد رضایی- بیمه بدنه- قاعده فقهی لا ضرر

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :160 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***