فایل پژوهش: پایان نامه ارشد حقوق: بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاء حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضي

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


واحد نراق

دانشكده حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

(M.A)

گرايش حقوق خصوصي

عنوان :

استاد راهنما :

دكتر رضا حسين گندم كار

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چكيده                                                                                1

مقدمه                                                                               2

بيان مسئله                                                                        4

پرسش هاي تحقيق                                                                 6

فرضيات تحقيق                                                                   7

روش تحقيق                                                                        8

پيشينه تحقيق                                                                                                                                                 9

ضرورت، اهداف و اهميّت موضوع                                                    11

ساماندهي تحقيق                                                                   12

فصل اول: كليات                                                             13

مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن                                           13

گفتار اول: مفهوم استمهال                                                   13

بند اول: معناي لغوي استمهال                                                      14

بند دوم: معناي اصطلاحي استمهال                                           14

گفتار دوم: اقسام استمهال                                                          16

بند اول: استمهال قضايي                                                             16

بند دوم:‌استمهال قانوني                                                             16

بند سوم: استمهال قراردادي                                                 17

مبحث دوم: مفهوم تقسيط و اقسام آن                                             17

گفتار اول: مفهوم تقسيط                                                             17

بند اول: معناي لغوي تقسيط                                                 17

بند دوم: معناي اصطلاحي تقسيط                                                      18

گفتار دوم: اقسام تقسيط                                                             18

بند اول: تقسيط قضايي                                                          18

بند دوم:‌تقسيط قانوني                                                          19

بند سوم: تقسيط قراردادي                                                                      19

گفتار سوم: مقايسه بين ماده 277و 652 قانون مدني                                       19

مبحث سوم: مفهوم حق حبس                                                         21

گفتار اول: تعريف حق حبس                                                              21

بند اول: معناي لغوي حق حبس                                                  22

بند دوم: معناي اصطلاحي حق حبس                                               23

1- در فقه شيعه                                                                     23

2- در حقوق ايران                                                           25

گفتار دوم: مفهوم نكاح                                                          34

بند اول: معناي لغوي نكاح                                                      34

بند دوم: معناي اصطلاحي نكاح                                                  35

گفتار سوم: مفهوم عقد معوض                                                     36

بند اول: معناي لغوي عقد معوض                                                    36

بند دوم: معناي اصطلاحي عقد معوض                                          37

مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري حق حبس در نكاح                    39

گفتار اول: اوصاف حق حبس                                                     39

گفتار دوم: تفاوت جوهري حق حبس در نكاح                                      43

مبحث پنجم: مقايسه ي حق حبس با نهادهاي مشابه                            46

گفتار اول: حق حبس و حق تقدم                                                      46

گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض                                       47

گفتار سوم: حق حبس و مقاصه                                                  48

گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع                                               49

گفتار پنجم: حق حبس و حق تعليق                                            50

گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت                                          51

فصل دوم: مباني وشرايط و قلمرو و آثار حق حبس            52

مبحث اول: مباني حق حبس                                         52

گفتار اول: مباني فقهي                                                        52

بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسليم                                       52

بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد                                               53

بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس                                              53

بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض                                    54

گفتار دوم: مباني حقوقي                                                             55

بند اول: نظريه ي همبستگي ميان عوضين                                                55

بند دوم: نظريه اصل انصاف                                                   56

بند سوم: نظريه قصد معاوضه                                                  56

مبحث دوم: شرايط تحقق حق حبس                                              58

گفتار اول: معاوضي بودن عقد                                                58

گفتار دوم: تقابل دو دين                                                            59

گفتار سوم: همزماني وواجب التسليم بودن                                             60

گفتار چهارم: حال بودن عقد                                                  61

گفتار پنجم: حكومت اراده                                                    62

مبحث سوم: قلمرو اجراي حق حبس                                             62

گفتار اول: قلمرو حق حبس                                                    63

گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس                                                 63

گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض                                          65

گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح                                               66

گفتار پنجم: حق حبس در شروط                                                67

گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات                                 68

مبحث چهارم: آثار حق حبس                                                     69

گفتاراول:فقدان مسئوليت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله              69

گفتار دوم: بقاي عقد با تلف بيع پيش از تسليم                                   70      

گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد                                                   71

گفتار چهارم: اماني بودن يد در زمان اعمال حق حبس                                71

گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ايفاي تعهد                                           72

گفتار ششم: هزينه هاي نگهدار مال محبوس                          73

گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس                                      73

فصل سوم: مسقطات حق حبس                       75

مبحث اول: مسقطات حق حبس                                                       75

گفتار اول:اثر استمهال و تقسيط درسقوط يا بفاء حق حبس                                 75

بند اول: استهال و تقسيط قضايي                                                     76

بند دوم:استمهال و تقسيط قراردادي                                                 93

1- توافق ضمن عقد                                                             95

2-توافق بعد از عقد                                                             100

گفتاردوم:اراده صاحب حق                                                       102

گفتارسوم: تعيين اجل                                                           102

بند اول: در ضمن عقد                                                           103

بند دوم: پس از عقد                                                             103

گفتارچهارم: تسليم                                                              104

بند اول : تسليم كل مورد تعهد                                                   104

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند دوم : تسليم جزء مورد تعهد                                                  104

گفتار پنجم: تصرف                                                         106

گفتار ششم: قوانين خاص                                                 107

گفتار هفتم: عرف                                                           109

مبحث دوم: حق حبس دركنوانسيون بيع بين المللي                                   110

گفتار اول: حق حبس در كنوانسيون                                                110

بند اول: مفهوم حق حبس                                                        110

بند دوم: مبناي حق حبس                                                        113

بند سوم: شرايط حق حبس                                                 115

1-وجود عقد بيع صحيح                                                           115

2-اطلاق عقد                                          115

3-علم به عدم ايفاي تعهدات اساسي از سوي طرف مقابل پس از قرارداد            116

بند چهارم: قلمرو حق حبس                                                     117

1-حق حبس در تعهدات قراردادي                              118

الف : در تعهدات اصلي                                     118

ب : در تعهدات فرعي                                       119

2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد                                                 121

بند پنجم: آثار حق حبس                                                        122

1-توقف تعهدات قراردادي                                   122

2-عدم انحلال قرارداد                                      123

3-موقتي بودن حق حبس                                      123

4-هزينه هاي متعارف نگهداري مال محبوس                         123

5-تلف مال محبوس در ايام حبس                              124

6-قابليت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث                       126

7-حق بازفروشي                                       127

بند ششم: زوال حق حبس                                                   128

1-ايفاي تعهد                                        128

2-پرداخت هزينه هاي متعارف نگهداري                            128

3-توافق بر خلاف هم زماني در ايفاي تعهدات                          128

4- انحلال قرارداد                                    129

گفتار دوم:اثر مهلت و تقسيط در كنوانسيون                                         130

گفتار سوم: مقايسه ي تطبيقي حق حبس در كنوانسيون بيع بين المللي و حقوق ايران             135

نتيجه گيري و پيشنهادات                                                             142

منابع و مآخذ                                                               147

 

چكيده

امروزه در قراردادهايي كه بين دو طرف منعقد و ايجاد مي گردد ، در مرحله ي اجرا و به مقصود رسيدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنين بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاري اهرم هاي خاصي را به عنوان ضمانت  اجرا در جهت رسيدن به مقصود طرفين از قرارداد وضع نموده، كه مانند اين اهرم هاي فشار پيش بيني حق حبس در هنگام تسليم عوضين معامله براي طرفين مي باشد. موضوع پايان نامه حاضر،‌در خصوص بررسي اثر استمهال و تقسيط بر سقوط يا بقاء حق حبس در عقود معاوضي و نكاح می باشد . حق حبس كه در اصطلاح فقهي و حقوقي به معناي خودداري يك طرف عقد از اجراي تعهد خود تا اقدام طرف ديگر به اجراي تعهد خويش آمده می باشد و يكي از موضوعات و فروعات و آثار تسليم در قرارداهاي معوض مقصود شده می باشد.

لزوم استحكام و ثبات معاملات ايجاب مي كند كه قرارداد بعد از تشكيل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا گردد ،از طرفي جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسليم عوضين نمايان مي گردد ، چنانچه بر اثر تمهيل و يا تقسيط در پرداخت مورد تعهد ،آيا حق حبس باقي می باشد يا خير ؟استمهال يا تقسيط ناشي از حكم داگاه باعث سقوط حق حبس نمي گردد زیرا حق حبس ناشي از اراده طرفين مي باشد ،اما اعطاي مهلت و يا تقسيط به تراضي بر مبناي شرط ضمني و شروط الحاقي باعث سقوط حق حبس مي گردد، كه اثر آن دراين صورت كه حابس از تسليم ممانعت نمايد باعث ايجاد مسئوليت براي او مي گردد.

 

 

واژگان كليدي: حق حبس ، عقد معوض ، نكاح ، استمهال مهريه ، تقسيط مهريه

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :174 صفحه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***