دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد حقوق : بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته  حقوق(M.A.)

گرایش:خصوصی

عنوان:

مطالعه مسئولیت  مدنی تولید کنندگان مواد غذایی

استاد راهنما :

دکتر  اسماعیل کهنموئی

سال تحصیلی 1393-1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

مقدمه.. 1

بيان مسئله.. 1

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق… 2

پیشینه پژوهش…. 3

نوآوري در تحقيق… 4

اهداف تحقيق… 5

سؤالات اصلی پژوهش… 6

فرضيه‏هاي پژوهش… 6

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی… 7

روش‌شناسی پژوهش… 8

توضیح كامل روش پژوهش برحسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا 8

روش و ابزار گردآوري داده‏ها 8

روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 9

فصل اول: 10

مفاهیم ومبنای مسئولیت تولیدکننده موادغذایی… 10

مبحث اول: مفاهیم.. 11

گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی.. 12

گفتار دوم: تعریف مواد غذایی… 16

تحولات غذا در طول تاریخ.. 19

وعده‌های غذایی.. 19

به دست آوردن غذا 20

تولید غذا 20

انواع غذاهای تولیدشده 21

تجارت غذا 21

میزان کافی غذا 21

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سالم بودن غذا 22

حساسیت به غذا 22

عادات رژیم غذایی.. 23

گفتار سوم: تعریف مصرف‌کننده. 24

گفتار چهارم: تعریف عمده‌فروش، خرده‌فروش…. 24

بند اول-عمده‌فروش: 24

بند دوم- خرده‌فروش: 25

مبحث دوم: انواع مسئولیت… 25

بند 2: اقسام مسئوليت… 27

الف) مسئوليت اخلاقي.. 27

ب) مسئوليت حقوقي.. 27

1-مسئوليت مدني.. 28

2-مسئوليت كيفري.. 29

مبحث سوم: مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئولیت‌ها. 30

گفتار اول: انواع مقایسه. 30

بند 1: مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي.. 30

بند 2: مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري.. 31

بند 3: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري.. 32

گفتار دوم: مسئولیت قراردادی… 33

مسئولیت قراردادی.. 33

شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی… 34

الف: وجود قرارداد. 34

ب: ارتباط علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد. 34

آثار عدم اجرای تعهد. 35

جبران خسارات قراردادی.. 35

گفتار سوم: مسئولیت غیر قراردادی… 36

بند اول: مبانی الزامات خارج از قرار‌‌داد. 37

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

الف- نظریه‌ی تقصیر. 37

انتقادات واردشده بر نظریه‌ی تقصیر. 38

ب- نظریه‌ی ایجاد خطر. 38

انتقادات واردشده بر نظریه‌ی ایجاد خطر. 39

ج- نظریه‌های مختلط.. 39

اسباب (موجبات یا منابع) الزامات خارج از قرار‌داد. 40

فصل دوم: 45

مسئولیت مدنی تولید کننده موادغذایی… 45

مبحث اول:ارکان و مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی… 46

گفتار اول: فعل زیان‌بار 46

بند اول: دفاع مشروع. 47

بند دوم: امر آمر قانوني.. 48

اجبار و اكراه 48

گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرایط آن.. 48

الف: اقسام ضرر 50

ب: شرايط ضرر قابل جبران.. 55

گفتار سوم: ارتباط سببيت… 59

ب: موارد زوال ارتباط سببيت… 61

مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی… 68

گفتار اول:مبنای قراردادی مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی… 68

بند اول: شرايط تحقق مسئوليت قراردادي.. 68

الف- وجود قرارداد. 69

ب) ارتباط علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد. 70

ب- نقض قرارداد. 70

جبران خسارات قراردادی.. 71

ج- ورود خسارت در اثر نقض تعهد يا تأخیر در اجراي قرارداد. 72

بند دوم: تضمين ايمني محصول.. 72

ب: تضمين صريح.. 76

بند سوم: تضمين در برابر آخرين مصرف‌کننده 82

گفتار دوم:مسئولیت خارج از قرارداد. 87

بند اول: اصل نسبيت قراردادي.. 87

بند دوم: مسئوليت مبتني بر تقصير. 90

بند سوم: مسئوليت بر مبناي تسبيب… 93

بند چهارم: فرض علم تولیدکننده و توزيع كنندة‌موادغذایی نسبت به عيوب پنهاني و سوءنیت وي.. 94

بند پنجم: مسئولیت محض…. 96

الف:تعریف و انواع مسئولیت محض…. 100

مسؤوليت محض ساده 101

مسؤوليت محض با پذيرش دفاع تقصير مشارکتي يا نسبی.. 103

ب:وضعیت قوه قاهره در اثبات مسئولیت… 104

فصل سوم: 107

قلمرو مسئولیت تولید کنندگان مواد غذایی و آثار آن.. 107

مبحث اول:قلمرو مسئولیت… 108

گفتار اول: عیب، شرایط و ارکان آن.. 108

بند اول: تعريف عيب… 108

بند دوم: شرايط عيب موجود مسوليت… 110

الف: مخفي بودن عيب… 110

ب: ورود ضرر در اثر عيب… 111

ج: زمان ايجاد عيب در مواد غذایی.. 112

د: ايمني – خطر. 113

بند سوم: انواع عيب… 115

الف: عيب درروندتولید محصولات جدید. 115

1- ضابطه انتظار مصرف‌کننده 115

2- ضابطه سود- خطر: 116

3- ضابطه دوطرفه: 116

ب: عيب درروند توليد. 117

گفتار دوم: تعهد به آگاه‌سازی… 117

بند اول: راهنمايي و هشدار به‌عنوان تعهدي قراردادي.. 120

بند دوم: راهنمايي و هشدار به‌عنوان تعهدي غير قراردادي.. 122

بند سوم: شيوه‌ها و موارد هشدار 122

مبحث دوم:آثار مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی… 124

گفتار اول:وضعیت شرط عدم مسئولیت… 124

بند اول: معايب و فوايد شرط عدم مسئوليت… 125

معايب… 125

بند دوم: اثر شرط عدم مسئوليت… 126

گفتار دوم: موارد معافیت تولیدکننده. 128

بند اول:شرایط احراز قوه قاهره 128

الف: خارجی بودن.. 128

ب: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد. 129

ج: حادثه قابل پیش‌بینی‏نباشد: 130

گفتار دوم: تأثیر قوه قاهره در مسئولیت تولیدکننده 131

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….133

 

چکیده

ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های  حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی می باشد. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز بایستی خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته می باشد. اما هیچ‌کدام از این تحقیقات درمورد تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی بشر، که به‌گونه مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته می باشد. هدف از این پژوهش به‌طورکلی اظهار مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی می باشد تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می گردد و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی بایستی انجام دهد، و هدف این پژوهش یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین می باشد و رویه قضایی چگونه اقدام می کند. و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها می باشد و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.

واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذایی

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :148 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***