جدید: پایان نامه ارشد حقوق :بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

مطالعه نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

استاد راهنما :

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر سید حسین سادات حسینی

آذر  1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 13

مقدمه. 14

اظهار مسأله و سوالهای پژوهش. 15

سابقه و ضرورت پژوهش. 16

روش پژوهش. 16

طرح پژوهش. 16

اهداف پژوهش. 17

نتایج مورد انتظار. 17

فصل اول : کلیات

1-1-مفهوم وعده 20

1-1-1- مفهوم لغوی وعده 20

1-1-2- مفهوم وعده در اصطلاح حقوقی.. 21

1-2- مفهوم وعده انعقاد قرارداد. 21

1-3- مفهوم وعده نکاح. 22

1- 4 – اقسام وعده انعقاد قرارداد. 22

1-4-1- وعده یک جانبه انعقاد قرارداد. 23

1-4- 2- وعده ی دو جانبه انعقاد قرارداد. 23

1-5- اخلاقی یا حقوقی بودن  اصطلاح «وعده» در ترکیب وعده انعقاد قرارداد. 23

1-5-1 نظریه جرم مدنی (تقصیر) 26

1-5-2- حقوق ایران. 29

1-5-2-1- دیدگاه قانونگذار. 29

1-5-2-2- دیدگاه فقهای امامیه. 29

1-5-2-2-1- مفهوم شروط ابتدایی و ارتباط آن با وعده انعقاد قرارداد. 29

1-5-2-2-2- اخلاقی یا حقوقی بودن شرایط ابتدایی.. 30

1-5-2-3- دیدگاه حقوقدانان. 31

1-5-3- حقوق انگلیس… 31

1-5-4-حقوق مصر. 32

1-6- مفهوم وعده در ترکیب وعده نکاح. 33

1-6-1- حقوق ایران. 34

1-6-1-1- دیدگاه فقهای امامیه. 34

1-6-1-2- دیدگاه حقوقدانان. 35

1-6-2-حقوق مصر. 36

1-6-3- حقوق انگلیس… 36

1-7- ماهیت حقوقی وعده یک جانبه انعقاد قرارداد. 36

1-7-1- حقوق ایران. 37

1-7-1-1-دیدگاه قانونگذار. 37

1-7-1-2-دیدگاه فقهای امامیه. 37

1-7-1-3- دیدگاه حقوقدانان. 38

1-7-2- حقوق مصر. 39

1-7-3- حقوق انگلیس… 40

1-8- ماهیت حقوقی وعده دوجانبه انعقاد قرارداد. 41

1-8-1-حقوق ایران. 41

1-8-1-1-دیدگاه قانونگذار. 42

1-8-1-2-دیدگاه حقوقدانان. 42

1-8-2- حقوق مصر. 43

1-8-3-حقوق انگلیس… 44

1-9- آثار وعده انعقاد قرارداد. 45

1-9-1- ارتباط وعده انعقاد قرارداد با قرارداد اصلی.. 45

1-9-1-1- حقوق ایران. 45

1-9-1-2- حقوق مصر. 46

1-9-1-3- حقوق انگلیس… 46

1-10- حقوق و تکالیف ناشی از وعده انعقاد قرارداد. 46

1-10-1- حقوق ایران. 47

1-10-2- حقوق مصر. 48

1-10-3- حقوق انگلیس… 49

1-11- نحوه وقوع وعده انعقاد قراردادهای تشریفاتی.. 49

1-11-1- حقوق ایران. 50

1-11-2- حقوق مصر. 50

1-11-3-  حقوق انگلیس… 51

فصل دوم : ماهیت حقوقی نامزدی

2-1- اصطلاح شناسی.. 53

2-2- ماهیت حقوقی وعده نکاح. 54

2-2-1- حقوق ایران. 54

2-2-2- حقوق انگلیس… 56

2-2-3- حقوق مصر. 56

2-3- مطالعه لزوم یا جواز وعده نکاح. 57

2-3-1- حقوق ایران. 57

2-3-1-1- دیدگاه فقهای اسلام. 61

2-3-2- حقوق انگلیس… 62

2-3-3- حقوق مصر. 62

2-4- آثار وعده نکاح. 63

2-4-1- حقوق ایران. 63

2-4-1-1- دیدگاه فقهای امامیه. 64

2-4-1-2- دیدگاه فقهای اهل تسنن.. 64

2-4-2- حقوق انگلیس… 65

2-4-3- حقوق مصر. 65

2-5- رضایی (قصدی) یا تشریفاتی بودن عقد نکاح و تأثیر آن بر نحوه وقوع وعده نکاح. 66

2-5-1- حقوق ایران. 66

2-5-2- حقوق انگلیس… 66

2-5-3- حقوق مصر. 67

2-6-میزان موانع در روابط نامزدی.. 68

2-6-1- میزان روابط جنسی میان نامزدها از دیدگاه فقهای اسلام. 68

2-6-2- حقوق مصر. 69

2-6-3- حقوق انگلیس… 69

فصل سوم : آثار بهم خوردن نامزدی(امکان مطالبه خسارت)

3-1- بر هم خوردن وعده نکاح یا نامزدی.. 71

3-2- آثار به هم خوردن وعده  نکاح (امکان مطالبه خسارت) 72

3-2-1- درحقوق ایران(قبل از حذف ماده1036 قانون مدنی) 72

3-2-2- در حقوق ایران(بعد از حذف ماده1036 قانون مدنی) 74

3-2-3- آثار به خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) از دیدگاه فقهای اسلام. 76

3-2-3-1- نظر فقیهان معاصر. 79

3-2-3-2- دادگاههای مخالف جبران خسارت.. 80

3-2-3-3- دادگاههای موافق جبران خسارت.. 80

3-2-4- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق انگلیس… 82

3-2-4-1-اقامه دعاوی (مرهم دل) 83

3-2-4-2-انتقادات وارده بر دعاوی مرحم دل و تصویب قوانین ضد مرحم دل. 85

3-2-5- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق مصر. 86

3-3-مبانی مطالبه خسارت.. 89

3-3-1- قراردادی یا غیر قراردادی بودن مبنای مسولیت.. 90

3-3-1-1-حقوق  ایران. 90

3-3-1-2- حقوق انگلیس… 90

3-3-1-3- حقوق مصر. 91

3-3-2- قاعده غرور. 92

3-3-2-1- ارتباط تسبیب با قاعده غرور. 93

3-3-3-  تعهد غیر قابل انکار. 94

3-3-4- تطبیق قاعده غرور با قاعده تعهد غیرقابل انکار. 97

3-3-5-  تئوری فریب (تدلیس) 97

3-3-5-1- حقوق ایران. 98

3-3-5-2- حقوق انگلیس… 98

3-3-5-3- حقوق مصر. 99

3-3-6- تئوری سوء بهره گیری از حق. 99

3-3-6-1-حقوق ایران. 100

3-3-6-2- حقوق انگلیس… 100

3-3-6-3- حقوق مصر. 101

3-3-6-4-اثبات تقصیر در دعاوی مطالبه خسارت(بر مبنای تئوری سوء بهره گیری از حق) 102

فصل چهارم : ماهیت و وضعیت حقوقی هدایا

4-1- ماهیت حقوقی هدایا 105

4-1-1- حقوق ایران. 105

4-1-1-1- دیدگاه قانون گذار. 105

4-1-1-2- دیدگاه های فقهای اسلام. 105

4-1-1-3- دیدگاه حقوقدانان. 108

4-1-2- حقوق انگلیس… 109

4-1-3- حقوق مصر. 109

4-2- امکان استرداد هدایا 109

4-2-1- حقوق ایران. 110

4-2-1-1- دیدگاه فقهای امامیه. 113

4-2-1-1-1- دیدگاه فقهای متقدم. 114

4-2-1-2- نظر فقهای اهل تسنن.. 116

4-2-1-2-1- دیدگاه فقهای مالکی.. 117

4-2-1-2-2- دیدگاه مذهب حنفی در مورد استرداد هدایا 118

4-2-1-2-3-دیدگاه مذهب شافعی  و حنبلی.. 119

4-2-1-2-4- فقه معاصر. 119

4-2-2- حقوق انگلیس… 124

4-2-3- حقوق مصر. 128

4-3- مبانی استرداد هدایای نامزدی.. 131

4-3-1- تئوری انتفای سبب عقد و هدیه. 131

4-3-1-1- حقوق ایران. 132

4-3-1-2- حقوق انگلیس… 132

4-3-1-3- حقوق مصر. 133

4-3-2- تئوری فریب و تدلیس… 134

4-3-2-1- حقوق ایران. 135

4-3-2-2- حقوق انگلیس… 135

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-3-2-3- حقوق مصر. 135

4-3-3 -تئوری دارا شدن ناعادلانه. 135

4-3-3-1- وحدت یا افتراق تئوری دارا شدن نا عادلانه و تئوری دارا شدن بدون سبب.. 136

4-3-3-2- اعمال تئوری دارا شدن نا عادلانه و بدون سبب مبنای استرداد هدایای نامزدی.. 138

4-3-3-2-1- حقوق ایران. 138

4-3-3-2-2- حقوق انگلیس… 138

4-3-3-2-3- حقوق مصر. 139

4-3-4- تئوری هدایای مشروط.. 139

4-3-4-1-  حقوق ایران. 139

4-3-4-2- حقوق انگلیس… 140

4-3-4-3- حقوق مصر. 141

پیشنهادات.. 142

نتایج.. 143

 

 

چکیده

در فصل اول این تحلیل کلیات مباحثی که مطرح خواهد گردید تصریح گردیده می باشد در این فصل معنای لغوی وعده نکاح و معنای اصطلاح حقوقی نامزدی و اقسام وعده اعم از وعده یک جانبه قرارداد و وعده دو جانبه قرارداد و تشریفاتی یا رضایی بودن قرارداد نامزدی از دیدگاه حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس مورد تحلیل قرار گرفته می باشد.در فصل دوم به ماهیت حقوقی وعده نکاح و آثار آن پرداخته شده می باشد و نامزدی از منظر حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس تعریف گردیده می باشد و تصریح‏ای به لزوم یا جواز وعده نکاح گردیده و نوع قرارداد نامزدی از دیدگاه حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس و دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل تسنن بصورت کامل تشریح شده می باشد و از طرفی به میزان موانع در دوران نامزدی من جمله میزان موانع جنسی از دیدگاه فقهای اسلام و قانونگذار ایران و مصر و انگلیس تصریح شده می باشد. در فصل سوم خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی مطرح گردیده و آثار بهم خوردن نامزدی ازجمله امکان مطالبه خسارت از دیدگاه قانونگذار ایران قبل از حذف ماده 1036 قانون مدنی و بعد از آن و دیدگاه فقهای اسلام و دادگاه‏های موافق و مخالف حقوق مصر در خصوص مطالبه خسارت و دیدگاه حقوقدانان انگلیس تشریح گردیده می باشد. در فصل چهارم از آنجایی که طرفین از جهت استحکام عشق و محبت برای همدیگر هدایایی را تقدیم نموده‏اند حال اگر این نامزدی به دلایلی تحقق نپذیرفت ماهیت حقوقی این هدایا از حیث امکان یا عدم امکان استرداد مورد تحلیل قرار می‏گیرد.لازم به توضیح می‏باشد که تحلیل تمام مباحث حقوقی از منظر تطبیقی به حقوق دو کشور انگلیس و مصر صورت گرفته می باشد تا ضمن مطالعه حقوق این کشورها خواننده محترم بتواند وجوه اشتراک و افتراق حقوق دو کشور فوق را با حقوق ایران مقایسه نمود و نسبت به معایب و مزایای حقوق این کشورها با حقوق کشور ایران پی‏برد. این نگاه تطبیقی می‏تواند وسیله‏ای جهت ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین مرتبط با موضوع فوق توسط قانونگذار ایران باشد.

کلید واژه : نامزدی، وعده نکاح، تعهد، قرارداد، خسارت، هدایا

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :165 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***