منبع تحقیق : پایان نامه ارشد حقوق : بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان

بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما

دکتر احمد دهقانی فیروز آبادی

شهریور1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  1

کلیات پژوهش      :فصل اول

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2 اظهار مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………..  3

1-3  اهمیت و ضرورت پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4 سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….   6

1-4-1 سؤالات اصلی  ………………………………………………………………………………………………………………  6

1-4-2 سؤالات فرعی  ………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5 فرضیات پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………..   6

1-6 اهداف پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………..   7

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 بیع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….     9

2-1-1: مفهوم و تعریف بیع   …………………………………………………………………………………………………..  9

2-1-2: انواع بیع  …………………………………………………………………………………………………………………..    15

2-2 شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن  ………………………………………………………………………………………………..    22

2-2-1 شرایط ثمن  ………………………………………………………………………………………………………………..    23

2-3: تجارت الکترونیک   ……………………………………………………………………………………………………………….   26

2-3-1: تعریف   ……………………………………………………………………………………………………………..         26

2-3-2: انواع تجارت الکترونیک  ……………………………………………………………………………………………….   29

2-3-4: اینترنت و بیع الکترونیک  …………………………………………………………………………………………….. 31

2-4: قرارداد الکترونیک  ………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-4-1:تعریف   ……………………………………………………………………………………………………………………….              33

2-4-3: ماهيت قراردادهاي الكترونيك ………………………………………………………………………………………..            34

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-5: امضای الکترونیکی  …………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-5-1: تعریف   ………………………………………………………………………………………………………………………  36

2-5-2: امضای الکترونیک مطمئن  ……………………………………………………………………………………………..            37

2-6: پول الکترونیکی و ماهیت آن     …………………………………………………………………………………………………..  40

2-6-1: تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………….   40

2-6-2: انواع پول …………………………………………………………………………………………………………………….  41

2-6-3: پرداخت بها به صورت الکترونیکی  …………………………………………………………………………………..          42

2-7 شرایط اساسی صحت معاملات …………………………………………………………………………………………………….           44

2-7-1در بیع الکترونیکی  …………………………………………………………………………………………………………..            44

2-7-2: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی …………………………………………………………………………………….           46

2-8: اعتبار داده پيام‌ها  در ايجاد ماهيت حقوقي  ………………………………………………………………………………….           49

2-8-1: ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌هاي الكترونيك ………………………………………………………………..          52

2-8-2: تفكيك بين ايجاب و دعوت به معامله  ………………………………………………………………………………         54

2-8-3: مقررات ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌ها ……………………………………………………………………….          55

2-8-4: اظهار اراده از طریق داده پیام در انواع عقود  ……………………………………………………………………….          60

2-8-5: عقود رضایی   ………………………………………………………………………………………………………………. 60

2-8-6: عقود تشریفاتی ………………………………………………………………………………………………………………            61

2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی ………………………………………………………………………           63

2-8-8: فقدان قصد و رضا  ……………………………………………………………………………………………………….  63

2-8-9: اهلیت طرفین  ………………………………………………………………………………………………………………. 64

2-9: موضوع معین مورد معامله  …………………………………………………………………………………………………………            65

2-10: مشروعیت جهت معامله ……………………………………………………………………………………………………………           71

2-11: زمان و مکان بیع الکترونیکی   ……………………………………………………………………………………………………..         72

2-11-1: زمان بیع الکترونیکی   …………………………………………………………………………………………………..           74

2-11-1-1: زمان ارسال داده پيام‌ها    ………………………………………………………………………………………          74

2-11-1-2: زمان دريافت داده پيام‌ها   ………………………………………………………………………………….            74

2-11-1-3: مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب …………………………………………..         75

2-11-1-4 عدم مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب …………………………………….         75

2-11-2: مکان بیع الکترونیکی   …………………………………………………………………………………………………….          77

2-11-2-1: مكان ارسال و دريافت داده پيام‌ها  ………………………………………………………………………           77

2-11-2-2: مكان ارسال داده پيام‌ها                                                                                       78

2-11-2-3: مكان دريافت داده پيام‌ها  ………………………………………………………………………………….            78

2-12:  نتايج تعيين زمان و مكان تشكيل قرارداد  …………………………………………………………………………………            79

2-12-1: نتايج تعيين زمان تشكيل قرارداد  ………………………………………………………………………….           79

2-12-2: نتايج تعيين مكان تشكيل قرارداد  ……………………………………………………………………………….. 80

2-13: تعيين زمان و مكان تشكيل عقود غائبين  ……………………………………………………………………………            80

2-14: احکام خیارات در بیع الکترونیکی   …………………………………………………………………………….            82

2-14-1: خیار مجلس   ……………………………………………………………………………………………………………   83

2-14-2: خیار حیوان   …………………………………………………………………………………………………………………           84

2-14-3: خیار شرط    ………………………………………………………………………………………………………………..            84

2-14-4: خیار تأخیر ثمن   ……………………………………………………………………………………………………….  86

2-14-5: خیار رؤیت و تخلف وصف   …………………………………………………………………………………….. 86

2-14-6: خیار غبن  …………………………………………………………………………………………………………………   88

2-14-7: خیار عیب    ………………………………………………………………………………………………………………  89

2-14-8: خیار تدلیس  ………………………………………………………………………………………………………………  89

2-14-9: خیار تبعض صفقه  …………………………………………………………………………………………………….  91

2-14-10: خیارتخلف شرط   ……………………………………………………………………………………………………  91

2-15: سوابق و پیشینه پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………..  93

فصل سوم:  فصل سوم

3-1 روش‌شناسی پژوهش     …………………………………………………………………………………………………… 97

3-1-1 روش پژوهش    ………………………………………………………………………………………………………………  97

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1-2: پژوهش توصیفی- تحلیلی   ……………………………………………………………………………………………. 98

3-1-3 پژوهش کاربردی   ………………………………………………………………………………………………………….  99

3-2 ابزار گردآوری اطلاعات   …………………………………………………………………………………………………………  99

3-3 روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات  …………………………………………………………………………………………. 100

3-3-1: روش تکیه بر موضوعات نظری   ……………………………………………………………………………..           100

3-4 روش ارائه یک قضیه توصیفی   …………………………………………………………………………………………………..           100

3-5 ساماندهی پژوهش   ……………………………………………………………………………………………………..  101

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

4-1 استنباطی   …………………………………………………………………………………………………………………….. 102

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1: نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات   …………………………………………………………………………………           107

5-1-1: نتیجه‌گیری و جمع‌بندی    ……………………………………………………………………………………..            107

5-1-2: پیشنهادات  …………………………………………………………………………………………………………………….            108

منابع   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  111

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….  118

 

 

چکیده:

با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده می باشد. مانند عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی می‌باشد.

مسأله‌ای که در ارتباط با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده مانند زمان و مکان بیع، خیارات بیع و …، در این عقود چگونه قابل ارزیابی می باشد؟

در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت می باشد اما در بسیاری موارد مانند رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می‌باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی ‌می‌باشند.

زمان و مکان این نوع قراردادها را می‌توان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در ارتباط با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در ارتباط با بیع پیش‌بینی شده، به غیر از بعضی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال می‌باشد و همچنین بعضی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش‌بینی شده می باشد مانند؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.

واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :130 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***