متن کامل: پایان نامه ارشد حقوق :جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              


       دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پايان­نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد  در رشته حقوق  تجارت بین الملل

عنوان:

جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی

استاد راهنما

دكتر علیرضا حسنی

 زمستان1393 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست

عنوان صفحه

 

 

چکیده                                                                                                                     1

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………… 7

مبحث اول: اصل حسن نیت………………………………………………………………………………………………………. 8

گفتار اول: تبیین مفهومی حسن نیت……………………………………………………………………………………………. 8

بند اول: مفهوم حسن نیت …………………………………………………………………………………………………………. 8

بند دوم: حسن نیت در فرهنگ های حقوقی……………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: ماهیت حسن نیت……………………………………………………………………………………………………. 11

بند اول: تلقی حسن نیت به عنوان یکی از اصول کلی……………………………………………………………….. 11

بند دوم: حسن نیت اصل اخلاقی می باشد یا حقوقی؟……………………………………………………………………. 17

مبحث دوم: ابعاد حسن نیت و تفکیک آن از نهاده های مشابه……………………………………………………. 21

گفتار اول: ابعاد حسن نیت……………………………………………………………………………………………………….. 21

بند اول: حسن نیت حمایتی …………………………………………………………………………………………………….. 21

بند دوم: حسن نیت تکلیفی………………………………………………………………………………………………………. 31

گفتار دوم: تفکیک حسن نیت از مفاهیم مشابه………………………………………………………………………….. 32

بند اول: حسن نیت و سوء بهره گیری از حق…………………………………………………………………………………. 33

بند دوم: حسن نیت وانصاف…………………………………………………………………………………………………….. 35

 

فصل دوم: تبیین مفهومی، شیوه،ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین المللی…………………………….. 38

مبحث اول : مفهوم، شیوه،ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین المللی……………………………………… 39

گفتار اول: مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………… 40

بند اول: مفهوم لغوی تفسیر……………………………………………………………………………………………………… 40

بند دوم: مفهوم حقوقی تفسیر…………………………………………………………………………………………………… 41

بند سوم: اقسام تفسیر در قرارداد………………………………………………………………………………………………. 42

گفتار دوم: شیوه های تفسیر در قراردادها………………………………………………………………………………….. 43

بند اول: مفاد قرارداد روشن می باشد……………………………………………………………………………………………… 45

بند دوم: مفاد قرارداد مبهم می باشد………………………………………………………………………………………………… 46

بند سوم: قرارداد ناقص می باشد……………………………………………………………………………………………………. 47

گفتار سوم: منابع و ابزارهای تفسیر در قراردادهای بین المللی ………………………………………………….. 47

بند اول: قرارداد ومتن آن………………………………………………………………………………………………………….. 48

بند دوم: مذاکرات مقدماتی طرفین…………………………………………………………………………………………….. 49

بندسوم : اعمال و رفتار طرفین بعد از انعقاد قرارداد……………………………………………………………………. 50

بند چهارم: رویه معمول به میان طرفین……………………………………………………………………………………… 51

مبحث دوم: اصول حاکم بر تفسیر در قراردادهای بین المللی…………………………………………………….. 51

گفتار اول: اصل تفسیر براساس معیارهای نوعی و جنبه های خارجی ……………………………………….. 51

گفتار دوم: اصل تفسیر براساس قصد واقعی و درونی  متعاقدین ……………………………………………….. 52

گفتار سوم: اصل تفسیر براساس حسن نیت………………………………………………………………………………. 53

گفتار چهارم: اصل تفسیر با در نظر داشتن کل مفاد قرارداد………………………………………………………………… 55

فصل سوم: مبانی و اوصاف، تأثیر و معیار تشخیص حسن نیت در قراردداهای بین المللی ………… 57

مبحث اول: مبانی و اوصاف حسن نیت در قراردادهای بین المللی…………………………………………….. 58

گفتار اول:مبانی حسن نیت……………………………………………………………………………………………………….. 58

بند اول: وجود صداقت و عدم سوء بهره گیری از حق……………………………………………………………………. 58

بند دوم: عدالت و انصاف و عرف…………………………………………………………………………………………….. 61

بند سوم: شرط ضمنی………………………………………………………………………………………………………………. 63

بند چهارم: نظم در قراردادها ……………………………………………………………………………………………………. 64

گفتار دوم: اوصاف تکلیف حسن نیت در قراردادهای بین المللی……………………………………………….. 65

بند اول: حسن نیت به عنوان یک اصل…………………………………………………………………………………….. 65

بند دوم: حسن نیت به عنوان یک قاعده اخلاقی ………………………………………………………………………. 71

مبحث دوم: تأثیر و معیار حسن نیت در قراردادهای بین المللی اخلاقی ……………………………………. 72

گفتار اول: تأثیر حسن نیت در قراردادهای بین المللی……………………………………………………………….. 72

بند اول: تأثیر محدوده……………………………………………………………………………………………………………… 72

فصل چهارم: قلمرو حسن نیت قبل و حین انعقاد قراردادهای بین المللی……………………………………. 74

مبحث اول: حسن نیت در مرحله پیش ازانعقاد در قراردادهای بین المللی………………………………….. 75

گفتار اول: اصل آزادی مذاکره …………………………………………………………………………………………………. 76

بند اول: اصل آزادی مذاکره در حقوق کامن لو…………………………………………………………………………. 77

بند دوم:حسن نیت و تفسیر در مرحله پیش قراردادی ………………………………………………………………. 78

گفتار دوم: حسن نیت و کنترل اصل آزادی مذاکره……………………………………………………………………. 79

گفتار سوم: ضمانت اجراهای قبل انعقاد…………………………………………………………………………………….. 81

مبحث دوم: قلمرو حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادهای بین المللی……………………………………….. 83

گفتار اول: تعهد به مذاکره به نحو جدی……………………………………………………………………………………. 83

بند اول: مذاکرات برای کسب اطلاعات……………………………………………………………………………………. 84

بند دوم: آزادی مذاکره و حق خاتمه دادن مذاکرات…………………………………………………………………… 85

بند سوم: اصل آزادی خروج از فرایند انعقاد قرارداد………………………………………………………………….. 85

بند چهارم: قطع غیر موجه و ناگهانی مذاکرات …………………………………………………………………………. 86

بند پنجم: رجوع از ایجاب………………………………………………………………………………………………………… 86

گفتار دوم: تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 87

بند اول: تحمیل تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………………………………………….. 87

بند دوم: لزوم اطلاع از تغییر عقیده…………………………………………………………………………………………… 87

بند سوم: تعهد به دادن اطلاعات از روی صداقت و بدون اشتباه………………………………………………… 88

گفتار سوم: ضمانت اجرا بعد از انعقاد قرارداد بین المللی…………………………………………………………… 89

فصل پنجم: قلمرو حسن نیت بعد از انعقاد قراردادهای بین المللی……………………………………………… 92

مبحث اول: حسن نیت در مرحله اجرای قراردادهای  بین المللی………………………………………………. 93

گفتار اول: حسن نیت و تعهدات طرفین……………………………………………………………………………………. 94

بند اول: جلوه های حسن نیت در ارتباط با تعهدات اصل طرفین……………………………………………….. 94

الف- پایبندی به قرارداد و اجرای آن……………………………………………………………………………………….. 94

ب- بعد سلبی………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

ج- بعد ایجابی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 95

بند دوم: حسن نیت و تعهدات ضمنی……………………………………………………………………………………….. 95

الف- تسلیم توابع ضروری مورد معامله…………………………………………………………………………………… 96

ب- تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم: حسن نیت و رفتار متناقض………………………………………………………………………………………. 97

گفتار سوم: حسن نیت و کنترل حقوق و اختیارات……………………………………………………………………. 97

گفتار چهارم: حسن نیت و تعدیل قواعد…………………………………………………………………………………… 99

بنداول: اجرای بخش اساسی قرارداد…………………………………………………………………………………………. 99

بند دوم: حسن نیت و تعدیل قراردادهای بین المللی ………………………………………………………………. 100

گفتار پنجم: حسن نیت در توسل به ضمانت  اجرا در مرحله اجرای قراردادهای بین المللی……… 102

مبحث دوم: قلمرو حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی……………………………………………….. 105

گفتار اول: تعیین قانوین حاکم در قراردادهای بین المللی…………………………………………………………. 105

بند اول: تعیین قانون حاکم براساس اصل حاکمیت اراده………………………………………………………….. 106

الف- مفهوم اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………………………………………. 107

ب- قلمرو اصل حاکمیت اراده………………………………………………………………………………………………. 108

بند دوم: تأثیر قانون دولت طرف قرارداد بین المللی ……………………………………………………………….. 108

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 109

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………… 111

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………… 112

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

چکیده :

حسن نیت دریک تقسیم بندی کلی در قراردادهای بین المللی دارای دوبعد حمایتی(شخصی)وتکلیفی(نوعی)می باشد.در بعدحمایتی حسن نیت عبارت می باشد از جهل به واقع وتصور اشتباه.جهل و تصور اشتباه باعث میشود متعاقدین با حسن نیت در قراردادهای بین المللی تحت طرفداری قانون قرار گیرند و حتی موارد آثار حقوقی بر ارتباط متعاقدین قراردادهای بین المللی به بار می آورد. حسن نیت در بعد تکلیفی که از آن تحت عنوان نوعی نیز دانسته می گردد عبارت می باشد از لحاظ کردن و در نظر داشتن حقوق و منافع دیگران. حسن نیت در این معنا با اصول و قواعد اخلاقی مرتبط می باشد و باعث می گردد معیارهای اخلاقی به یک تکلیف حقوقی تبدیل گردد و از این طریق زمینه نزدیکی حقوق و اخلاق را فراهم می سازد . بعدی که در تفسیر وحقوق قراردادهای بین المللی بیشتر لحاظ می گردد وجه تکلیفی حسن نیت می باشد که به عنوان یک قاعده رفتاری در تمام مراحل قراردادهای بین المللی از مذاکره تا خاتمه قرارداد و حتی پس از آن مطرح می گردد و به وجوه مختلف محدود کننده ،تکمیلی،تفسیری،و تعدیلی ایفای تأثیر مینماید. از لحاظ ساختاری حسن نیت در قرارادهای بین المللی دارای سه بعد می باشد :بعد ماهوی که مربوط به توجیه تعهدات و تکالیف طرفین می باشد ؛بعدشکلی که مربوط به ساختار آن به عنوان یک استاندارد مبهم و در نهایت بعد صلاحیت نهادی که بحث آزادی و محدودیت قضایی در صدور حکم و تفسیر قراردادها بر اساس استانداردهای باز و منعطف همچون حسن نیت را مطرح می کند . ابعاد سه گانه مزبور همراه با جلوه های مختلف آن ازیک سو، و ابهام وانعطاف بیش از حد مفهوم حسن نیت ازسوی دیگر باعث شده که در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی در نظامها ، قراردادها و اسناد بین المللی اتفاق نظری نباشد؛ اگر چه طریقه حرکت نظامها، قراردادها و اسناد به سمت پذیرش بیش از پیش حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی می باشد.

کلمات کلیدی:حسن نیت، بعدشخص، بعد نوعی، تفسیر قراردادهای بین المللی، اسناد بین المللی.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :128 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***