فرمت ورد: پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری نجف آبادی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سعید شریعتی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

آن چیز که در این پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفته، مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران می‌باشد. در این راستا نگارنده، پس از تبیین حوزه های مسئولیت مدنی و کلیاتی راجع به پیمانکار و قراردادهای پیمانکاری به تشریح مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی پیمانکار در نظام حقوقی ایران پرداخته می باشد. همچنین پس از آن قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه های مختلف تبیین و تفسیر شده می باشد. بر خلاف نظام کامن لا که مسئولیت را در هر حوزه به صورت تخصصی تعریف کرده می باشد در ایران مسئولیت پیمانکار و روابطی که با کارگر و کارفرما دارد همچنان در حوزه قواعد عام مسئولیت مدنی باقی مانده اند. تخصصی شدن و تبیین حیطه های دقیق مسئولیت مدنی پیمانکار از مواردی می باشد که بایستی به آن به گونه دقیق توجه گردد.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پیمانکار، پیمانکاری

 

 

 

 

عنوان                                           فهرست مطالب                                  صفحه

1-اظهار مساله. ۱

2-پیشینه پژوهش… ۳

3-ضرورت و اهداف پژوهش.. ۳

4-سوالات پژوهش.. ۴

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-فرضیه های پژوهش.. ۴

6-اهداف پژوهش.. ۴

7-روش پژوهش.. ۵

8-ساختار پژوهش.. ۶

فصل اول- کلیات و مفاهیم

1-1-مفهوم و شرایط مسئولیت مدنی.. ۷

1-1-1-مسئولیت مدنی.. ۸

1-1-2-مسئولیت کیفری.. ۸

1-2-تئوریهای مرتبط با مسئولیت مدنی.. ۹

1-2-1-نظریه تقصیر. ۹

1-2-2-نظریه خطر. ۱۰

1-2-3-نظریه مختلط.. ۱۲

1-3-شرایط ضرر قابل جبران. ۱۳

1-3-1-وجود ضرر. ۱۳

1-3-2-ضرر مسلم باشد. ۱۴

1-3-3-ضرر مستقیم باشد. ۱۵

1-3-4-ضرر جبران نشده باشد. ۱۶

1-4-مطالعه فعل زیانبار. ۱۶

1-4-1-فعل زیانبار. ۱۶

1-4-2-نامشروع بودن فعل.. ۱۷

1-5- مطالعه اجتماع اسباب۱۸

1-5-1-برابری اسباب۱۸

1-5-2-سبب نزدیک و بی واسطه. ۱۹

1-5-3-سبب مقدم در تأثیر. ۲۰

1-5-4-سبب متعارف و اصلی.. ۲۱

1-6- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط.. ۲۲

1-6-1-پیمانکار. ۲۲

1-6-2-کارفرما ۲۴

1-6-3- مهندس ناظر. ۲۵

فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار

2-1-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار. ۲۷

2-1-1-مسئولیت قراردادی.. ۲۷

2-1-2-مسئولیت خارج از قرارداد. ۲۹

2-2-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار. ۳۳

2-2-1-مسئولیت مدنی پیمانکار در ارتباط با تخلف از مقررات قانونی.. ۳۳

2-2-2-مسئولیت مدنی پیمانکار در ارتباط با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد. ۳۷

2-2-3-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت۳۹

2-2-4-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه بهره گیری نادرست از مصالح.. ۴۱

2-2-5-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان. ۴۲

2-2-6-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور. ۴۵

2-2-7-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام. ۴۶

2-2-8-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا ۴۷

2-2-9-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء. ۴۹

2-2-10-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود. ۵۱

2-2-11-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه ۵۲

2-2-12-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی.. ۵۳

2-2-13-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم بهره گیری از نیروی متخصص…. ۵۸

2-3-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار. ۶۰

2-3-1-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار. ۶۱

2-3-2-امکان رجوع کارفرما به پیمانکار. ۶۲

2-4-مسئولیت مدنی مالک بنا ۶۳

2-4-1-خاستگاه تاریخی موضوع. ۶۳

2-4-2-تعریف و مفهوم بنا ۶۴

2-4-2-1-حقوق ایران. ۶۵

2-4-2-2-حقوق فرانسه. ۶۶

2-4-2-3-دکترین حقوقی ۶۸

2-4-2-4-مفهوم بناء در حقوق اسلام. ۷۰

2-4-3-مصادیق بناء. ۷۱

2-4-4-مصادیق خارج از تعریف بناء. ۷۳

2-4-4-1-زمین.. ۷۳

2-4-4-2-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان. ۷۵

2-4-4-3-سازه متحرک و ثابت۷۶

2-4-4-4-سازه های مهم و جزیی.. ۷۶

2-5-فروریزی بنا ۷۷

2-5-1-مفهوم فروریزی در حقوق ایران. ۷۹

2-5-2-بناهای در معرض فروریزی.. ۸۰

2-5-3-دیوارهای مشترک.. ۸۳

2-5-4-تخریب دیوار در حال فروریزی.. ۸۳

2-5-5-الزام به رفع خطر. ۸۴

2-6-عیب ساخت یا فقدان حفاظت۸۵

2-6-1-عیب ساخت۸۸

2-6-2-عدم تناسب با هدف از ساخت۸۹

2-6-3-عدم رعایت اصول فنی.. ۹۰

فصل سوم-مقایسه مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر ساختمان

3-1-ناظر ساختمان و مسئولیت مدنی منتسب به آن. ۹۲

3-1-1-تعهدات کارفرما ۹۳

3-1-2-تعهدات مهندس ناظر. ۹۴

3-1-3-تعهدات و الزامات قانونی مهندس ناظر. ۹۵

3-2-امکان رجوع پیمانکار به مهندس ناظر. ۹۵

3-3- تعهدات و وظایف مهندس ناظر. ۱۰۰

3-3-1-کفایت اطلاعات منعکس در نقشه های اجرایی ۱۰۰

3-3-2-مسائل ناشناخته طراحی.. ۱۰۳

3-3-3-نظارت متناوب و مستمر بر اجرای ساختمان. ۱۰۵

3-3-4-مراحل نظارت متناوب۱۰۶

3-3-4-1-تخریب و گود برداری.. ۱۰۶

3-3-4-2-نظارت بر پی سازی.. ۱۰۶

3-3-4-3-نظارت بر عملیات ساختمانی اجرای سازه های باربر ۱۰۷

نتیجه گیری و پیشنهادات۱۰۹

فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۴

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :131 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***