دانلود پژوهش: پایان نامه با عنوان بررسي تشابهات و تمايزات حضانت، ولايت و قيمومت

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد سمنان

دانشکده علو م انساني

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق

عنوان

بررسي تشابهات و تمايزات حضانت، ولايت و قيمومت

نام استاد راهنما

دكتر مر يم آقايي بجستاني

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده

حمايت از كودكان از  نظر مالي و غير مالي در سه محور حضانت ،ولايت و قيمومت می باشد كه مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته می باشد ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده می باشد بعضی از چالشهای موجود در امر «حضانت » اکثرا به کاستی ها و نارسایی می باشد .اظهار نواقص و خلاهای مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تدوین بهتر مقررات مذکور و همچنین جواب به انتقادهای موجود به اصل ولایت قهری می باشد  .براساس یافته های پژوهش، درفقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت رابر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده می باشد. درخصوص ولایت پدر و جد پدری نیز ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی، یکی بردیگری مقدم باشدو یایکی ازاعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد

بشر بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک بشر معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد طورمعمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می گردد که قیم آنان به شمار می رود. مجنونان و سفیهان  و صغیران تحت عنوان«محجور» در قوانین نامیده می شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درمورد آنان به چشم می‌خورد در این نوشتار به تفاو ت ها و شباهت های حضانت، ولایت و قیمومت می پردارد

 

واژگان كليدي: حضانت، ولايت، قيمومت، ولي قهري، قيم، امور محجورين

 

 

فهرست مطالب

فصل اول   مفاهيم و كليات     2

١-١ مقدمه  2

١-٢ بيان مساله  3

١-٣ضرورت تحقيق    4

١-٤سوالات تحقيق    4

١-٥ سوابق تحقيق(پيشينه)  5

١-٦ فرضيه ها  5

١-٧نوع روش تحقيق: 6

١- ٧ -١روش گرد آوري اطلاعات : 6

١-٧ -٢ابزارگردآوري اطلاعات     6

١-٨مفاهيم   6

١-٨-١تعريف لغوي حضانت     6

١-٨-٢تعريف اصطلاحي حضانت     9

١-٨-٣تعريف لغوي ولايت     3

١-٨-٤تعريف اصطلاحي ولايت     5

١-٨-٥تعريف لغوي و اصطلاحي قيمومت     9

فصل دوم   آثار و احكام خاص حضانت     12

2-1    صاحبان حضانت     12

٢-٢ شرايط صاحبان حضانت     15

٢-٣حضانت ديوانگان   21

٢-٤حضانت سفيهان   21

٢-٥حضانت افراد بالغ رشيد   22

٢-٦حکم فقهی حضانت     23

٢-٧  وظايف حضانت كننده: 24

٢-٧-١معني نگاهداري    24

٢-٧-٢آيا شير دادن از لوازم نگاهداري می باشد     24

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

٢-٧-٣تربيت طفل    27

2-7-٤تنبيه طفل    27

٢-٨:ضمانت اجراي حق و تكليف نگاهداري    28

٢-٩حق ملاقات     30

٢-١٠حق يا تكليف (حكم) بودن حضانت     31

٢-١١:مدت حضانت     36

٢-١٢سقو ط حضانت: 41

٢-١٢-١جنون: 41

٢-١٢-٢ازدواج مادر : 41

٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل    42

٢-١٢-٤كفر   43

٢-١٣پايان حضانت     44

فصل سوم   آثار و احكام خاص ولايت     46

٣-١ولايت بر كودك      46

٣-٢صاحبان ولايت     48

٣-٢-١ولايت پدر  50

٣-٢-٢ولايت جدپدري    51

٣-٢-٣وصي    53

٣-٢-٤حاكم شرعي    56

٣-٢-٥ مومنان عادل   59

٣-٣شرايط صاحبان ولايت     62

٣-٤ولايت بر كودك از ديدگاه مذاهب فقهي: 63

٣-٥ ولايت پدر و جد پدري    64

٣-٦ اختيارات ولي: 67

٣-٧   اختيار ولي قهري در نكاح و طلاق مولي عليه  68

٣-٧-١ حدود اختیار اما قهری در نکاح سفیه  68

٣-٧-٢حدود اختیار اما قهری در طلاق سفیه  70

٣-٧-٢حدود اختیار اما قهری در نکاح و طلاق مجنون   70

٣-٧-٣حدود اختیار اما قهری در نکاح صغیر   72

٣-٧-٤حدود اختیارات اما قهری در طلاق همسر صغیر   72

٣-٩ موارد سقوط ولايت     89

٣-١٠ موارد ضم امين    93

٣-١١ پايان ولايت     95

٣-١٢ ولايت مادر  96

فصل چهارم   آثار و احكام خاص قيمومت     101

٤-١صاحبان قيمومت     102

٤-٢شرايط صاحبان قيمومت     105

٤-٣تكاليف و اختيارات قيم   108

٤-٣-١مواظبت و تربيت مولي عليه (صغير)  111

٤-٣-٢اداره اموال و حقوق مال مولي عليه  112

٤-٤ اجرت قیم   119

٤-٥ عزل قيم   119

فصل پنجم   موارد اختلاف و شباهت حضانت،ولايت و قيمومت     127

٥-١ موارد اختلاف (حضانت، ولايت، قيمومت)  128

٥-١-١حضانت     128

٥-١-٢ ولايت     129

٥-١-٣ قيمومت     131

٥-٢موارد شباهت (حضانت ،ولايت ،قيمومت)  132

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

٥-٢- ١حضانت     132

٥-٢-٢ ولايت     134

٥-٢- ٣قيمومت     135

فصل ششم   نتیجه گیری و پیشنهادات     138

6-1 نتيجه گيري    138

6-2 پيشنهادات     140

منابع   141

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :161 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***