پایان نامه با عنوان بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد بابل

پايان‌ نامه برای دریافت درجه كارشناسي‌ ارشد “MA

گرایش تحصیلی: فقه و مبانی حقوق

عنوان

مطالعه تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه  و حقوق کیفری ایران

استاد راهنما

دکتر محمدعلی خیرالهی

استاد مشاور

دکترعلی اکبر ایزدی فرد

سال تحصيلي92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

فصل اول:تعاریف و کلیات……………………………………………………………………………………………………………… 4

1-1-مفهوم شهادت…………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-1-1-مطالعه واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق…………………………………………………………… 7

1-1-2-تعریف لغوی شهادت……………………………………………………………………………………………………………. 9

1-1-3-تعریف اصطلاحی شهادت…………………………………………………………………………………………………….. 9

1-1-4-تعریف شهادت ازمنظرفقه……………………………………………………………………………………………………… 9

1-1-5-شهادت درتعریف قانون………………………………………………………………………………………………………… 11

1-2-1-مبانی فقهی شهادت……………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-2-2-مبانی شهادت در حقوق موضوعه………………………………………………………………………………………….. 12

1-3-1-شهادت یا بینه………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-3-2-کاربردهای بینه……………………………………………………………………………………………………………………… 17

1-3-3-تقدم بینه بر اصول عملیه………………………………………………………………………………………………………. 18

1-3-4-شروط قبول بینه…………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-3-5-انواع بینه……………………………………………………………………………………………………………………………… 19

1-3-6-تعارض دو بینه…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

فصل دوم:وجوه و شرایط شهادت…………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-شهادت در ایات قران………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-2-وجوه شهادت……………………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-2-1-شرایط شاهد…………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-2-2-شهادت غیرقابل قبول……………………………………………………………………………………………………………. 34

2-2-3-احضارشهود…………………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-3-جرح و تعدیل شهود…………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-4-چگونگی ادائ شهادت درقانون مدنی ایران………………………………………………………………………………… 42

2-5-نصاب در شهادت……………………………………………………………………………………………………………………… 45

2-6-قدرت اثباتی شهادت…………………………………………………………………………………………………………………. 47

2-6-توان اثباتی گواهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 47

2-6-1-گواهی برخلاف مفاد یا مندرجات سند رسمی ………………………………………………………………………. 47

2-6-2-دعاوی درخور اثبات با گواهی …………………………………………………………………………………………….. 47

2-6-2-1-توان اثباتی گواهی و مقررات ویژه……………………………………………………………………………………. 47

2-6-3-توان اثباتی گواهی در سایر دعاوی……………………………………………………………………………………….. 48

2-6-3-1-دعاوی درخور اثبات با گواهی به عنوان « دلیل شرعی……………………………………………………… 49

2-6-3-1-دعاوی در خور اثبات با گواهی دو مرد…………………………………………………………………………….. 49

2-6-3-1- د عاوی درخور اثبات با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن………………………………………49

2-6-3-1-عاوی در خور اثبات با گواهی چهار زن – دو مرد – یا یک مرد و دو زن……………………. 50

2-6-3-2-ب– دعاوی درخور اثبات با گواهی که دارای شرایط مقرر نباشد یا «عادی »………………… 51

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-7-اثاربعد ازشهادت……………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-7-1-شهادت حق می باشد یاتکلیف……………………………………………………………………………………………………. 57

2-7-2-رجوع از شهادت…………………………………………………………………………………………………………………… 59

2-7-3-شرایط تحقق جرم شهادت کذب…………………………………………………………………………………………… 60

2-7-4-اثارشهادت کذب شهادت………………………………………………………………………………………………………. 61

2-8-شهادت برشهادت………………………………………………………………………………………………………………………. 61

فصل سوم:شهادت زنان……………………………………………………………………………………………………………………. 63

3-1-1-وضع شهادت زن درقران……………………………………………………………………………………………………….. 64

3-1-2-دیدگاه مفسران درموردشهادت زنان درقرآن…………………………………………………………………………… 66

3-1-3-شهادت زن در روایات…………………………………………………………………………………………………………… 89

3-1-4-مطالعه ارزش شهادت زن………………………………………………………………………………………………………. 93

3-1-5-گواهی زنان………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

3-2-1-شهادت زن درنظریه رایج فقها……………………………………………………………………………………………….. 96

3-2-2-مبانی فقهی حقوقی اعتبارشهادت زنان دراثبات دعاوی……………………………………………………………. 101

3-2-3-اعتبارشهادت زنان در حقوق موضوعه ایران………………………………………………………………………….. 103

3-2-4-نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی………………………………………………………………………….. 105

3-2-5-شهادت برشهادت زنان………………………………………………………………………………………………………….. 106

3-3-1-فلسفه عدم پذیرش شهادت زن درحق الله………………………………………………………………………………. 107

3-3-2-دلیل عدم پذیرش شهادت زن درطلاق…………………………………………………………………………………… 109

3-3-3-حق ا لناس و پذیرش شهادت زن………………………………………………………………………………………….. 109

3-3-3-1- آن چیز که که توسط شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می گردد  ……………………………………………. 111

3-3-3-2-آن چیز که که توسط شهادت مردان و زنان به صورت منفرد و منضم ثابت می گردد ……………………. 111

3-3-3-3-ادله حجیت شهادت مردان در اموری که شهادت زنان منفردا قبول می باشد …………………………… 113

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-3-3-4-ارزش شهادت زنان در اموری که منفرادا شهادت می دهند  ………………………………………………. 113

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….116

منابع11……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118

 

چکیده:

از آن‍ج‍اي‍ي‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ري‍ان‌ زن‍دگ‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ي‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ي‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ي‍ک‍دي‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف‌ و م‍ش‍ک‍ل‌ ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍راي‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ص‍دد اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اث‍ب‍ات‌ دع‍وي‌ م‍ورد ادع‍اي‌ خ‍ود ب‍رآي‍ن‍د ي‍ک‍ي‌ از م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اج‍راي‌ ع‍دال‍ت‌ از دي‍رب‍از ص‍لاح‍ي‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍اي‌ ع‍ام‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ل‍ي‍ک‍ن‌ ص‍رف‌ ن‍ظر از اي‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ه‍م‌، ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر دي‍گ‍ري‌ وج‍ود دارن‍د ک‍ه‌ از آن‍ه‍ا به ع‍ن‍وان دل‍ي‍ل‌ ي‍ا ادل‍ه‌اي‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وي‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ م‍ي‌ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وج‍ب‌ م‍اده‌ ۱۲۵۸ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍دي‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: ۱- اق‍رار ۲- اس‍ن‍اد ک‍ت‍ب‍ي‌ ۳- ش‍ه‍ادت‌ ۴- ام‍ارات‌ ۵- ق‍س‍م‌

ش‍ه‍ادت‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ي‍ک‍ي‌ از ق‍دي‍م‍ي‌ت‍ري‍ن‌ و در ع‍ي‍ن‌ ح‍ال‌ از م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ وس‍اي‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وي‌ م‍ي‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا، ع‍ب‍ارت‌ از ه‍م‍ان‌ اع‍لام‌ و اخ‍ب‍ار اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ ق‍طع‌ و ي‍ق‍ي‍ن‌ ش‍رط ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ش‍ه‍ادت‌ گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍اي‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ش‍ه‍ادت‌، ي‍ع‍ن‍ي‌ گ‍واه‌ ش‍دن‌ و گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍اي‌ اداي‌ ش‍ه‍ادت‌، ي‍ع‍ن‍ي‌ گ‍واه‍ي‌ دادن‌ اس‍ت‌.

ش‍ه‍ادت‌ ب‍راي‌ اي‍ن‍ک‍ه‌ داراي‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ در دع‍اوي‌ ب‍اش‍د ب‍اي‍س‍ت‍ي‌ داراي‌ ش‍راي‍ط لازم‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ اي‍ن‌ ش‍راي‍ط ع‍ب‍ارت‍ن‍د از ص‍ف‍ات‌ ش‍اه‍د از ق‍ب‍ي‍ل‌ ب‍ل‍وغ‌، ع‍ق‍ل‌، ع‍دال‍ت‌، اي‍م‍ان‌، طه‍ارت‌ م‍ول‍د و م‍ب‍ري‌ ب‍ودن‌ از ت‍ه‍م‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ ش‍ه‍ادت‌ ب‍اي‍د از روي‌ ق‍طع‌ و ي‍ق‍ي‍ن‌ ب‍اش‍د، م‍طاب‍ق‍ت‌ ب‍ا دع‍وي‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د و ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود ب‍اي‍د م‍ف‍ادا م‍ت‍ح‍د و در م‍ع‍ن‍ا ب‍ا ه‍م‌ م‍واف‍ق‌ ب‍اش‍ن‍د ه‍ر چ‍ن‍د ک‍ه‌ در ل‍ف‍ظ م‍خ‍ال‍ف‌ ه‍م‌ ب‍اش‍ن‍د ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌) در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ در م‍اده‌ ۴۲۴ ق‍ان‍ون‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ م‍دن‍ي‌ ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ درج‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ ش‍ه‍ادت‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوي‌ ب‍ه‌ ن‍ظر ش‍خ‍ص‌ ق‍اض‍ي‌ واگ‍ذار ش‍ده‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ي‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌) ق‍اض‍ي‌ ب‍اي‍س‍ت‍ي‌ ب‍راس‍اس‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود م‍ب‍ادرت‌ ب‍ه‌ اص‍دار راي‌ ن‍م‍اي‍د.

ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ ش‍ه‍ادت‌ شه‍ود در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌) ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍ا ت‍ع‍داد ش‍ه‍ود م‍ع‍ي‍ن‌ در ت‍م‍ام‍ي‌ دع‍اوي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ داراي‌ ارزش‌ ن‍ام‍ح‍دودي‌ اس‍ت‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌چ‍ن‍ان‍چ‍ه‌ ش‍ه‍ود از ش‍ه‍ادت‌ خ‍ود پ‍ي‍ش‌ از ص‍دور ح‍ک‍م‌ و ي‍ا ب‍ع‍د از ص‍دور ح‍ک‍م‌ رج‍وع‌ ن‍م‍اي‍ن‍د، ب‍ر ه‍ر ک‍دام‌ از م‍وارد م‍ذک‍ور، آث‍اري‌ خ‍اص‌ م‍ت‍رت‍ب‌ اس‍ت‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ش‍ه‍ود در ه‍ر م‍ورد م‍ت‍ف‍اوت‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ي‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍ه‌ اي‍ن‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ و ب‍ه‌ گونه ت‍ف‍ص‍ي‍ل‍ي‌ اش‍اره‌اي‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍دف‌ ن‍ه‍اي‍ي‌ و اص‍ل‍ي‌ اي‍ن‌ پ‍اي‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ اي‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود را در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوي‌ از ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ مورد ب‍ح‍ث‌ و ب‍ررس‍ي‌ ق‍رار ده‍د.

کليد واژه ها: شهادت- شهود- شاهد- فقه- قانون مدنی

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :129 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***