منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد حقوق با عنوان ضمانت مستقل در قراردادهاي بين الملل

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

دانشكده حقوق و علوم سياسي 

پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته حقوق خصوصي

عنوان:

ضمانت مستقل در قراردادهاي بين الملل

استاد راهنما :

جناب آقاي دكتر اميني

تير ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

گسترش ارتباطات و توسعه تجارت بین الملل جنبه بارز قرن حاضر می باشد، قرار دادها و معاهدات بین المللی، گرديده اند و در زندگی اقتصادی، روابط تجاری بین المللی و
پروژه های سرمایه گذاری و نظیر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند، اما وقتی قرار دادی منعقد می گردد برای طرفین قرار داد همیشه این تردید که طرف مقابل به تعهدات خویش وفا نکند یا که در انجام تعهدات خویش تأخیر روا دارد و همچنین احتمال وجود نقص بعد از اجرای قرار داد داده می گردد، خصوصاً در قرار دادهای بین المللی که طرفین از دو یا چند کشور مختلف هستند و تعارض قوانین احقاق حق را دچار پیچیدگی و دشواری های خاص می کند. از این رو بایستی تدابیری اندیشید تا طرفین با آسودگی خاطر و اطمینان بیشتر مبادرت به انعقاد قرار داد بنمایند. از دیرباز تاکنون برای حصول به این مهم روش های مختلفی در تجارت بین الملل بکار گرفته شده می باشد. از آنجا که اصولاً قانون خاصی بر این قرار دادها حاکم نبود، نیاز به این تضمین ها رو به افزایش رفته و نیاز مذکور در عرصه خارجی و داخلی باعث گردید که شاهد بهره گیری از گونه های متفاوتی از تضمین ها و ضمانت نامه ها باشیم که هر کدام آثار خاص خود را دارند. وجود تضمین به علت های مختلفی مانند احتمال عدم اجرای قرار داد، نقض قرار داد، یا …. مهم می باشد. در این وادی روش ها و اسناد واوراق زیادی در جریان می باشد که از ضمانت نامه های مستقل می توان به عنوان جدیدترین و مطمئن ترین این روش ها دانست.

واژگان کلیدی: ضمانت نامه مستقل، اعتبارنامه، ضمانت نامه بانکی، قرار منع پرداخت، قواعد متحدالشکل ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادی.

 

 

 

فهرست

عنوان …………………………………………………………………………………………………….. صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………. 2

گفتار اول: تعریف  ضمانت نامه مستقل و مقایسه آن با ضمان مدنی و ضمان

تجاري………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

مبحث اول : تعريف ضمانت نامه مستقل…………………………………………………………………………. 3

مبحث دوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان مدنی ……………………………………………… 4

بند الف – آثار عقد ضمان و آثار ضمانتنامه مستقل……………………………………………. 6

بند ب – استناد به ايرادات قرارداد اصلي…………………………………………………………….. 6

بند ج – استقلال و تبعيت…………………………………………………………………………………….. 7

بند د – مديون در ضمانتنامه بانكي و ضمان مدني…………………………………………….. 7

بند و – جزئيات در ضمان مدني و ضمانتنامه مستقل………………………………………… 8

مبحث سوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان تجاري…………………………………………….. 8

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند الف – استقلال و تبعت………………………………………………………………………………………. 9

بند ب – تأثیر ضامن………………………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: تعریف قرارداد و معاهدات بین المللی و وجوه فرق آنها………………………………………. 11

مبحث اول : تعريف قرارداد بين المللي…………………………………………………………………….. 11

مبحث دوم: تعريف معاهدات بین المللی…………………………………………………………………… 12

بند الف – كنوانسيون يا مقاوله نامه………………………………………………………………… 13

بند ب – عهدنامه…………………………………………………………………………………………….. 13

بند ج – موافقتنامه…………………………………………………………………………………………… 14

بند د – پيمان نامه هاي در خصوص اتحاديه بين الملل……………………………… 14

مبحث سوم: وجوه فرق قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی ………………. 14

گفتار سوم : ماهيت حقوقي ضمانتنامه هاي صادره از شركت بيمه و بررسي وجوه تمايز آنها با ضمانتنامه هاي بانكي         16

مبحث اول : ماهيت حقوقي ضمانتنامه هاي صادره از شركت بيمه ………………… 16

مبحث دوم: وجه فرق ضمانت نامه های مستقل با ضمانت نامه های صادره در

شرکت بيمه………………………………………………………………………………………………………….. 17

بند الف: تفاوت در ماهیت……………………………………………………………………………….. 17

بند ب: وابستگی به قرار دادهای مبانی صدور……………………………………………….. 18

گفتار چهارم: وجه فرق ضمانت نامه های بانکی با سایر اعتبارات اسنادی و اعتبار نامه های تضمینی  19

مبحث اول: انواع اعتبارات اسنادي ومزاياي آن……………………………………………………….. 19

بند الف: مزایای اعتبارات اسنادی: ………………………………………………………………….. 20

بند ب: انواع اعتبار اسنادی: ………………………………………………………………………….. 21

  1. اعتبار اسنادی داخلی ریالی…………………………………………………………….. 21
  2. اعتبار اسنادی وارداتی ……………………………………………………………………. 22
  3. اعتبار اسنادی صادراتی ……………………………………………………………………. 22
  4. اعتبار اسنادی قابل برگشت …………………………………………………………….. 23
  5. اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت ……………………………………………………… 23
  6. اعتبار اسنادی تایید نشده ………………………………………………………………… 24

مبحث دوم: تعریف اعتبار اسنادی ضمانتی و مقایسه آن با ضمانت نامه مستقل ……. 24

بند الف: تعریف اعتبار اسنادی ضمانتی ……………………………………………………………. 25

بند ب: مقایسه اعتبار اسنادی ضمانتی با ضمانت نامه مستقل ………………………… 26

فصل دوم: ماهیت و ارکان ضمانت نامه های مستقل در قراردادهای بین المللی…….. 29

گفتار اول: ماهیت ضمانت نامه های مستقل ………………………………………………………………………. 30

مبحث اول : ماهیت حقوقی ضمانت نامه های مستقل ………………………………………………. 30

بند الف: نظریه ایقاع بودن ضمانت نامه های مستقل………………………………………… 31

بند ب: تعهد ناشی از قرار داد اجتماعی …………………………………………………………… 31

مبحث دوم : نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران ……………………………………………………. 32

گفتار دوم: عناصر حقوقي ضمانت نامه مستقل ………………………………………………………………….. 36

مبحث اول: قرارداد مبنای صدور و اصل استقلال ……………………………………………………. 36

بند الف: قرار داد مبنای صدور …………………………………………………………………………….. 37

بند ب: قاعده استقلال…………………………………………………………………………………………. 38

مبحث دوم: طرفین ضمانت نامه ……………………………………………………………………………. 40

بند الف:ضمانت خواه یا مضمون عنه ………………………………………………………………….. 40

بند ب: ذی نفع …………………………………………………………………………………………………….. 41

1: شرایط مستحق شدن ذی نفع ………………………………………………………………… 41

2: انتقال ارادي و قهري  ضمانت نامه …………………………………………………………. 43

بند ج: بانک صادر کننده ضمانت نامه ………………………………………………………………. 45

مبحث دوم: روابط حقوقی افراد ضمانت نامه ……………………………………………………………………… 47

بند الف: ارتباط ضمانت خواه و ذی نفع ………………………………………………………………. 47

بند ب: ارتباط بانک صادر کننده و ضمانت خواه ………………………………………………… 48

بند ج: ارتباط بانک صادر کننده و ذی نفع ………………………………………………………….. 49

فصل سوم: اقسام ضمانت نامه های مستقل در قراردادهای بین المللی………………… 50

گفتار اول: تقسیم ضمانت نامه های مستقل به اعتبار شرایط مطالبه ……………………………………. 51

مبحث اول: مفهوم ضمانتنامه های مشروط و غير مشروط…………………………………………………. 52

مبحث دوم: شناخت ضمانت های مشروط از ضمانت نامه های غیر مشروط ………………….. 53

بند الف: از حیث نحوه پاسخ بانک گشایشگر به مطالبه …………………………………………….. 53

بند ب: از حیث مکانیزم مطالبه و سیستم اسنادی: …………………………………………………… 54

مبحث سوم: ماهیت حقوقی تعهد بانک در ضمانتنامه های مشروط ………………………………… 56

بند الف: مفهوم حقوقی تعلیق در ضمان و تعلیق در تادیه در قانون مدنی ایران……… 57

بند ب: التزام به تادیه در ضمن عقود: …………………………………………………………………………. 58

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند ج: مسئله تعلیق ضمان و یا التزام به تأدیه در ضمانتنامه های بانکی ……………….. 59

گفتار دوم: ضمانت نامه بین المللی بانکی به اعتبار قرارداد مبنای صدور……………………………….. 60

مبحث اول: ضمانت نامه اجرای تعهد یا حسن انجام کار …………………………………………………… 61

مبحث دوم: ضمانت نامه شرکت در مناقصه يا شركت در مزايده……………………………………….. 63

مبحث سوم: ضمانت نامه پیش پرداخت و مطالعه مقررات مربوط به آن …………………………. 64

بند الف: تعریف ضمانت نامه پیش پرداخت ……………………………………………………………….. 64

بند ب – مقررات مربوط به ضمانت نامه های پیش پرداخت ……………………………………. 65

مبحث چهارم: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان و مطالعه مقررات مربوط به آن .. 66

بند الف: تعریف ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان ………………………………………….. 66

بند ب: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان در مقررات متخلف ………………………. 67

گفتار سوم: ضمانت نامه های مستقل به اعتبار روابط بین المللی بانک ها …………………………… 67

مبحث اول: ضمانت نامه های متقابل……………………………………………………………………………………. 68

مبحث دوم: استقلال ضمانت نامه متقابل از ضمانت نامه پایه……………………………………………. 69

فصل چهارم: شیوه های پرداخت، قانون حاکم و مرجع صالح به رسیدگی دعاوی ضمانت نامه های مستقل در قرار دادهای بین الملل………………………………………………………………………………………… 70

گفتار اول: شیوه های پرداخت ضمانت نامه های مستقل بانکی …………………………………………….. 71

مبحث اول : ضمانتنامه هاي قابل پرداخت به صرف درخواست ……………………………………….. 72

مبحث دوم: ضمانت نامه های قابل پرداخت با درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرارداد پایه  73

مبحث سوم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به گواهی شخص ثالث……….. 74

مبحث چهارم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به رای داور یا دادگاه ………. 74

گفتار دوم: انواع دعاوی مربوط به ضمانت نامه های مستقل……………………………………………………. 76

مبحث اول: دعاوی منع پرداخت ضمانت نامه هاي مستقل……………………………………………….. 78

مبحث دوم: سایر دعاوی مربوط به ضمانت نامه های مستقل…………………………………………….. 79

بند الف: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق داخلی ………………….. 80

بند ب: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق سایر کشورها …………. 83

1: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق انگلیس………………………………… 83

2: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق فرانسه………………………………….. 84

3: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق آلمان……………………………………. 85

گفتار سوم: عوامل موثر در حل و فصل دعاوی ضمانت نامه های مستقل بانکی …………………… 86

مبحث اول: منابع حقوقی …………………………………………………………………………………………………….. 87

بند الف: عرفها و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.)……………….. 89

بند ب: یو.سی.پی. الکترونیک (ای.یو.سی.پی.)………………………………………………………….. 92

بند ج: قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های قراردادی ………………………………………….. 93

بند د: قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه……………………………………….. 94

بند ه: عرفهای و رویه های اعتبار نامه های تضمینی بین المللی (آی. اس. پی.98) 94

بند و: کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی  95

بند ز: ماده 5 کد متحدالشکل تجارت آمریکا…………………………………………………………….. 96

مبحث دوم: قانون حاکم و مطالعه تطبیقی سکوت قانون ………………………………………………….. 97

بند الف: قانون حاکم ……………………………………………………………………………………………………. 97

بند ب – مطالعه تطبیقی سکوت درمورد قانون حاکم بر دعاوی ضمانت نامه…………… 100

مبحث سوم: مرجع صالح و قوانین حاکم بر صلاحیت در حقوق ایران ………………………….. 102

بند الف: مرجع صالح ……………………………………………………………………………………………………. 102

بند ب: قوانین حاکم بر صلاحیت در حقوق ایران …………………………………………………….. 104

نتيجه                                                                                           106             منابع                                                                                     107          چكيده به زبان انگليسي                                                                    113

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :139 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***