فرمت word : پایان نامه با عنوان ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

استاد راهنما:

دکتر محمد روشن

استاد مشاور:

دکتر محمدجواد صفار

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

مطابق ماده 1005 ق.م توافق در مورد سکونت در ایام نکاح امکان‌پذیر می باشد و زوجه می‌تواند با اجازه همسر خویش در منزلی مستقل سکونت داشته باشد؛ به بیانی دیگر این حق جنبۀ شخصی دارد. مطلقه رجعیه، در حکم زوجه می باشد و حقوق و تکالیف زوجه بر او بار می گردد و در ایام عدّه نیز چنین حقی استصحاب می‎گردد. از تبصره 4 قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 که گواهی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت الزامی می‌دانست می‌توان برداشت نمود که این تکلیف اصولاً از نوع حکم بوده و توافق خلاف آن امکان‌پذیر نبود؛ مزید بر آن در ماده 38 ق.ح.خ 1391 هرچند گواهی کتبی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی می باشد اما با تصریح عبارت «مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد»، در اقدام ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک را بی‎اثر ساخته می باشد و به‌نوعی این ابهام پیش می‎آید که سکونت در منزل مشترک حق زوجه می باشد؛ اما به نظر می‎رسد این از زمرۀ حق نبوده و رضایت او مربوط به مرحلۀ ثبت طلاق، نه سکونت در منزل مستقل می باشد. شارع مقدس، در سوره طلاق، زوجین را در ایام عدّه رجعیه مکلف به سکونت در منزل مشترک نموده و حکم تکلیفی می باشد؛ پس تخلف از آن حرام می باشد. در نتیجه توافق در مورد سکونت در ایام عدّه رجعیه امکان‎پذیر نخواهد بود؛ و تخلف از آن علاوه بر حرمت تکلیفی، ممکن می باشد اثر وضعی نیز داشته باشد و آن عدم ثبت طلاق می باشد. بر اساس ماده 1115 ق.م در صورت خوف ضرر جانی و مالی و شرافتی زوجه می‌تواند در منزلی جداگانه سکونت داشته باشد؛ با در نظر داشتن اینکه مطلقه رجعیه، حقوق و تکالیف زوجه را داراست، این حق اختصاص به ایام نکاح نداشته بلکه در ایام عدّه نیز به مقتضای آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

واژگان کلیدی: سکونت، حق، حکم، سکنی در عدّه رجعیه، منزل مشترک.

 

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

اظهار مسئله: 1

سؤالات اصلی: 3

سؤالات فرعی: 3

فرضیه‌های اصلی: 3

فرضیه‌های فرعی: 4

اهمیت و ضرورت پژوهش: 4

هدف پژوهش: 5

سابقه پژوهش: 5

روش شناسی پژوهش: 6

تقسیم بندي مطالب: 6

فصل اول: کلیات… 7

بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه. 8

مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن.. 8

گفتار اول: مفهوم طلاق.. 8

گفتار دوم : اقسام طلاق از منظر حکم شرعی.. 9

بند اول: طلاق واجب… 9

الف) ظهار: 9

ب) ایلاء: 10

بند دوم: طلاق حرام. 11

بند سوم: طلاق مکروه. 11

بند چهارم: طلاق مستحب… 12

گفتار سوم: اقسام طلاق از نظر کیفیت وقوع آن.. 12

بند اول: طلاق بائن.. 13

بند دوم: طلاق رجعی.. 16

الف) حقوق  و تکالیف زوجین در طلاق رجعی: 16

ب) اقسام طلاق رجعی: 16

گفتار چهارم: اقسام طلاق در قانون.. 17

بند اول: طلاق قضایی.. 17

بند دوم: طلاق غیرقضایی.. 18

مبحث دوم: مفهوم، فلسفه و اقسام عدّه. 18

گفتار اول: مفهوم طلاق.. 18

گفتار دوم: فلسفه نگه‌داشتن عدّه. 18

بند اول: جلوگیری از اختلاط نسل.. 19

بند دوم: حفظ حقوق خانواده. 19

بند سوم: رعایت حرمت نکاح.. 20

بند چهارم: تعبّدی بودن عدّه. 20

گفتار سوم: اقسام عدّه. 20

بند اول: عدّه طلاق.. 21

بند دوم: عدّه وفات… 23

بند سوم: عدّه فسخ نکاح.. 24

بند چهارم: عدّه بذل و انقضای مدّت… 25

بخش دوم: سکونت در منزل مشترک…. 26

مبحث اول: مبانی سکونت در منزل مشترک…. 27

گفتار اول: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح.. 27

بند اول: مبانی فقهی و شرعی.. 27

الف) کتاب: 27

ب) سنت: 28

پ) اجماع: 29

ت) سیرۀ مسلمین: 30

بند دوم: مبانی قانونی.. 30

الف) ماده 1005 قانون مدنی: 30

ب) ماده 1103 قانون مدنی: 30

پ) ماده 1107 قانون مدنی: 30

ت) ماده 1114 قانون مدنی: 31

ث) ماده 1115 قانون مدنی: 31

ج) ماده 1116 قانون مدنی: 31

گفتار دوم: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه. 32

بند اول: مبانی شرعی.. 32

الف) آیۀ 228 سوره بقره: 32

ب) آیۀ 1 سوره طلاق: 32

پ) آیۀ 6 سوره طلاق: 33

بند دوم: مبانی قانونی.. 34

الف) تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371): 34

ب) ماده 38 قانون طرفداری خانواده (1391): 34

پ) ماده 1109 قانون مدنی: 35

مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی.. 35

گفتار اول: رجعی بودن طلاق به حکم دادگاه. 36

گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه. 38

گفتار سوم: در حکم بائن بودن.. 40

مبحث سوم: شرایط، ضمانت اجرا و اختیار تعیین مسکن.. 44

گفتار اول: شرایط سکونت در منزل مشترک…. 45

بند اول: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه. 45

بند دوم: فقدان شرط خلاف سکونت مشترک…. 49

بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی.. 50

گفتار دوم: ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک…. 54

گفتار سوم: بقای شرط اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح.. 57

فصل دوم: ماهیت سکونت در منزل مشترک…. 59

بخش اول: حق و حکم.. 60

مبحث اول: حق.. 60

گفتار اول: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه حقوقدانان.. 60

گفتار دوم: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه فقها 62

گفتار سوم: اوصاف حق.. 66

بند اول: قابلیت انتقال.. 66

بند دوم: وراثت حقوق.. 66

بند سوم: قابلیت اسقاط.. 67

گفتار چهارم: اقسام حق.. 67

مبحث دوم: حکم.. 68

گفتار اول: اقسام حکم.. 68

بند اول: حکم تکلیفی.. 68

بند دوم: حکم وضعی.. 69

گفتار دوم: ویژگی‌های حکم.. 69

بند اول: توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره. 69

الف) ضابطۀ ماهوی: 70

ب) ضابطۀ شکلی: 72

بند دوم: خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص…. 73

بند سوم: عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون.. 74

بخش دوم: مطالعه ماهیت سکونت در ایام نکاح و عدّه. 74

مبحث اول: ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح.. 74

گفتار اول: نتایج عرفی حاصل از عقد نکاح.. 75

گفتار دوم: شرط خلاف مقتضای عقد نکاح.. 76

بند اول: تعریف نکاح از دیدگاه حقوقدانان.. 77

بند دوم: مطالعه آیه شریفه 21 سوره روم. 78

گفتار سوم: حق سکنی و تمکین.. 80

بند اول: حق سکنی.. 80

بند دوم: تمکین عام. 82

مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه. 85

گفتار اول: مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا حکمی.. 85

بند اول: ادله زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه. 87

الف) تأثیر طلاق از زمان وقوع انشا: 87

ب) شهرت فتوائیه: 88

پ) تسرّی احکام زوجیت بر مطلقه رجعیه مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی: 88

بند دوم: ادله زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه. 89

الف) کتاب: 89

ب) روایات: 90

گفتار دوم: مطالعه و تحلیل ماده 38 قانون طرفداری خانواده (1391). 92

گفتار سوم: مطالعه و تفسیر آیه اول سوره طلاق.. 95

گفتار چهارم: تعبّدی بودن احکام عدّه. 102

گفتار پنجم: تحلیل و مطالعه تبصره 4 ماده واحده طلاق (1371). 107

مبحث سوم: سکونت؛ تکلیف اختصاصی زوجه یا تکلیف مشترک زوجین.. 108

گفتار اول: تکلیف اختصاصی زوجه. 108

گفتار دوم: تکلیف مشترک زوجین.. 114

بند اول: منزل زوج.. 116

بند دوم: منزل مشترک…. 117

نتیجه‌: 120

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فهرست منابع: 122

الف) کتب فارسی: 122

ب) کتب عربی: 126

پ) مقالات: 130

ت) پایان‌نامه: 131

ث) قوانین و مقررات: 131

ج) منابع اینترنتی: 131

 

 

علائم اختصاری:

ر.ک: …………………………………………………………………………………… رجوع کنید به.

ق.ا.ح: ……………………………………………………………………………………. قانون امور حسبی.

ق.ح.خ: …………………………………………………………………………………. قانون طرفداری خانواده.

ق.م: ………………………………………………………………………………………. قانون مدنی.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :148 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***