پژوهش: پایان نامه با موضوع بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه سمنان

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

عنوان :

مطالعه تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر آزاده السادات طاهری

استاد مشاور :

دکتر احمد رفیعی

اردیبهشت 1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                             شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………3

گفتار اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………4

الف: اظهار مسأله و اهمیت آن………………………………………………………………………………………4

ب: ساماندهی پژوهش  و کاربرد نتایج آن……………………………………………………………………6

پ: سؤال ها و فرضیه ها………………………………………………………………………………………………7

ت: پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………….7

ث: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. …………9

گفتار دوم: امنیت شغلی………………………………………………………………………………………..19

بند اول: مفهوم امنیت شغلی…………………………………………………………………………………….19

بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی…………………………………………………………………………..20

بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی…………………………………………………23

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی……………………………………………………24

   فصل دوم: موارد پایان خدمت……………………………………………………………………………………….27

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………..28

مبحث یکم: بازنشستگی………………………………………………………………………………………29

گفتار اول: بازنشستگی کارمندان………………………………………………………………………………30

بند اول: شرایط بازنشستگی…………………………………………………………………………………….31

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..33

بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش………………………………………………………………………35

بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………35

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..37

بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….41

گفتار سوم: بازنشستگی کارگران……………………………………………………………………………….43

بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………43

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..44

بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….46

مبحث دوم : از کارافتادگی…………………………………………………………………………………..47

گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان……………………………………………………………………………48

بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………49

بند دوم : آثار از کارافتادگی……………………………………………………………………………………..50

گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)…………………………………51

بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………52

بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………55

گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران……………………………………………………………………………57

بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………58

بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………60

مبحث سوم: استعفاء ……………………………………………………………………………………………62

گفتار اول: استعفاء کارمندان……………………………………………………………………………………62

بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….63

بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………64

گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش…………………………………………………………………………….65

بند اول: شرایط استعفاء……………………………………………………………………………………………..65

بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………67

گفتار سوم: استعفاء کارگران …………………………………………………………………………………….68

بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….68

بند دوم: موارد استثنائی استعفاء……………………………………………………………………………….69

بند سوم : آثار استعفاء……………………………………………………………………………………………….70

مبحث چهارم: فوت………………………………………………………………………………………………..71

گفتار اول: فوت کارمندان………………………………………………………………………………………….72

بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..72

بند دوم: آثار فوت…………………………………………………………………………………………………….73

گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش………………………………………………………………………………..74

بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..74

بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………76

گفتار سوم: فوت کارگران………………………………………………………………………………………….77

بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..78

بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………78

مبحث پنجم: بازخرید…………………………………………………………………………………………..80

گفتار اول: بازخریدی کارمندان…………………………………………………………………………………80

بند اول: انواع بازخریدی……………………………………………………………………………………………81

بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..82

گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش……………………………………………………………………….83

بند اول: انواع بازخریدی…………………………………………………………………………………………..83

بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..85

گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران………………………………………………………………86

فصل سوم: اخراج…………………….………………………………..…………………………87

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………88

مبحث اول: اخراج کارمندان…………………………………………………………………………………89

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن……………………………………………………………………………..90

بند اول: انواع اخراج…………………………………………………………………………………………………..90

بند دوم: علل اخراج…………………………………………………………………………………………………..91

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن……………………………………………………………………….96

بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار………………………………………………………………………….97

بند دوم: آثار اخراج………………………………………………………………………………………………….101

مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش……………………………………………………………………..103

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن…………………………………………………………………………..103

بند اول: انواع اخراج………………………………………………………………………………………………..103

بند دوم: علل اخراج………………………………………………………………………………………………..104

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن…………………………………………………………………..111

بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار………………………………………………………………………..111

بند دوم: آثار اخراج…………………………………………………………………………………………………114

مبحث سوم: اخراج کارگران………………………………………………………………………………116

گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار………………………………………………..116

بند اول: علت های اخراج موجه……………………………………………………………………………………117

بند دوم: موارد منع اخراج……………………………………………………………………………………….118

بند سوم: تشریفات اخراج……………………………………………………………………………………….119

گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران………………………………………………………………………121

بند اول: انواع اخراج و علت های آن…………………………………………………………………………….121

بند دوم: تشریفات اخراج………………………………………………………………………………………..128

بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج……………………………………………………………………132

بند چهارم: آثار اخراج……………………………………………………………………………………………..138

مبحث چهارم: نتیجه گیری……………………………………………………………………………….140

منابع……………………………………………………………………………………………………………………….150

 

 

چکیده:

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی هست. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 می باشد. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می­گردد. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش­هایی را در پیش گرفته­اند که معمول­ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می­باشد، زیرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این پژوهش به روش­های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و اظهار وجوه تشابه و افتراق آنها با در نظر داشتن امنیت شغلی پرداخته می­گردد. نتیجه پژوهش نشان می­دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می­گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.

واژگان  کلیدی:

پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :169 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***